Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.2 A fuvarlevél

7. A fuvarozási szerződés

7.2 A fuvarlevél

6:258. § [A fuvarlevél]

(1) A fuvarozó a feladó utasítása esetén köteles

a) fuvarlevelet kiállítani és abból egy példányt a feladónak átadni; vagy

b) a küldemény átvételéről elismervényt adni.

(2) A fuvarozó által kiállított fuvarlevél az ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, valamint – a fuvarozó által a fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában – azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma a fuvarlevélben közölttel megegyezik, ha a fuvarlevelet a feladó és a fuvarozó is aláírta, és a fuvarlevél tartalmazza

a) a küldemény átvételének helyét és időpontját;

b) a feladó, a címzett és a fuvarozó nevét és címét;

c) a kiszolgáltatás helyét;

d) a küldemény megnevezését, csomagolási módját, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, darabszámát, jelét, számát, tömegét vagy más módon kifejezett mennyiségét.

(3) A fuvarozó által tett fenntartásnak minősül az is, ha a fuvarozó az ok megjelölésével azt jegyzi fel a fuvarlevélre, hogy a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott adatok ellenőrzése önhibáján kívül nem volt lehetséges.

A Ptk. lényegesen változtat az 1959-es Ptk.-nak a fuvarlevélre vonatkozó szabályain.

A Ptk. alapján a fuvarozót fuvarlevél kiállításának vagy a küldemény átvételéről elismervény adásának a kötelezettsége nem terheli. A feladónak biztosítja ugyanakkor a Ptk. azt a jogot, hogy a küldemény átvételének az igazolását kérje. Ilyen kérelem esetén a fuvarozót választási jog illeti meg, hogy fuvarlevelet vagy az átvételről egyszerű elismervényt állít-e ki.

Bár a fuvarlevél fogalmát a Ptk. továbbra sem határozza meg, a Ptk. egyértelművé teszi, hogy milyen minimális formai és tartalmi követelményeknek kell a fuvarlevélnek eleget tennie ahhoz, hogy ahhoz a Ptk.-ban meghatározott joghatások fűződjenek. A Ptk. több vélelmet fűz a fuvarlevélhez: a szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, és a küldemény és csomagolás jó állapotát, a küldemények számának a fuvarlevélben közölttel megegyezőségét.

A fuvarlevelet a Ptk. továbbra sem minősíti értékpapírrá, a Ptk. megváltozott értékpapírjogi szabályaira tekintettel ugyanakkor annak sincs akadálya, hogy a fuvarozó a fuvarlevelet értékpapírrá minősítse, ha a fuvarlevél az értékpapírokkal szemben támasztott követelményeknek eleget tesz [6:565. § (5) bek.].

Megjegyzés

BDT2005. 1152. Fuvarozási szerződés létrejöttének nem feltétele a fuvarlevél kiállítása. A fuvarlevél kiállításának elmaradása nem érinti a szerződés érvényességét. A fuvarlevél azonban – az ellenkező bizonyításáig – hitelt érdemlő módon bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések