Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A vállalkozási szerződés /6.6 Mezőgazdasági vállalkozási szerződés

6. A vállalkozási szerződés

6.6 Mezőgazdasági vállalkozási szerződés

6:255. § [Mezőgazdasági vállalkozási szerződés]

(1) Mezőgazdasági vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó a megrendelő tulajdonában álló állat nevelésére, vagy terménynek a megrendelő tulajdonában álló területen való megtermelésére, a megrendelő díj fizetésére köteles.

(2) A vállalkozó a szerződésnek az állat vagy a termény betegsége miatti lehetetlenné válásáért nem felelős, ha a megbetegedést az ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok idézte elő. Ebben az esetben a vállalkozót arányos díj illeti meg.

(3) A megrendelő által elszámolásra vagy előlegként adott szolgáltatások visszafizetését a termelő nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy azok a termelés eredményéből nem fedezhetők.

A Ptk. megszünteti a mezőgazdasági termékértékesítési szerződést mint önálló szerződéstípust, és annak az adásvételi változatát az adásvétel, vállalkozási változatát pedig a vállalkozási szerződés körében szabályozza. Ez a különbségtétel az 1959-es Ptk. rendelkezései alapján is egyértelmű volt: míg a 417. § (1) bekezdése adásvételi jellegű jogviszonyt szabályozott, a (2) bekezdés esetén a szerződés tárgya valamely terméknek meghatározott területen megtermelése, továbbá állat nevelése vagy hizlalása volt; ez utóbbi jogviszonyra az 1959-es Ptk. 422. § (4) bekezdése a vállalkozás szabályait rendelte alkalmazni.

A Ptk. a lehetetlenné válást a vállalkozás szabályaitól eltérően, a jogviszony speciális jellegére tekintettel, a vállalkozó érdekeit hangsúlyosabban figyelembe véve szabályozza, összhangban az erre vonatkozó bírói gyakorlattal.

A visszafizetés megtagadásának szabálya változatlan maradt a Ptk.-ban.

Megjegyzés
  • BDT2007. 1650. Az adásvételi és a vállalkozási mezőgazdasági termékértékesítési szerződés minősítése.
  • BDT2003. 847. Az ún. adási típusú mezőgazdasági termékértékesítési szerződés alapján a termelő a kikötött későbbi időpontban az állatok tulajdonát köteles átruházni, míg az ún. vállalkozási típusú változat esetén tulajdonjog átruházás nem történik, hanem a termelő szolgáltatásként a munkáját adja, amelynek ellenértéke a vállalkozói díj. A vállalkozási típusú termékértékesítési szerződés esetén a díj meghatározható úgy is, hogy a termelő a leadott állatok felvásárlási ára és a megrendelő költségei közötti különbözetre tarthat igényt munkája fejében. A napos állatok kiterhelése ilyenkor nem megelőlegezett vételár, nem termelési előleg, hanem csak a termelőknek járó díj számítása szempontjából van jelentősége. A termékértékesítési szerződés minősítésének nagy jelentősége van a kárveszélyviselés szempontjából; a senkinek fel nem róható okból bekövetkező állatelhullások kárkövetkezményei melyik félre hárulnak.

6.7 Közszolgáltatási szerződés

6:256. § [Közszolgáltatási szerződés]

(1) Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó díj fizetésére köteles.

(2) A szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli.

(3) A felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni.

A Ptk. – az 1959-es Ptk.-tól eltérően – a közüzemi szolgáltatások igénybevételére létrejött szerződést a vállalkozási szerződés altípusának tekinti. A szerződési cél ugyanis valójában nem energiahordozók (gáz, villany) tulajdonjogának megszerzése, hanem sokkal inkább a tág értelemben vett közüzemi szolgáltatások biztonságos és folyamatos biztosítása.

A Ptk. a szerződési altípusról csupán néhány elvi rendelkezést fogalmaz meg. A közszolgáltatási szerződésnek a kódexben való megjelenítése változatlanul azt a fontos elvi közelítést fejezi ki, hogy a közüzemi szolgáltatások nyújtása nem közhatalmi, hanem polgári jogi természetű, tehát az egyenjogúság és mellérendeltség által meghatározott szerződéses jogviszony keretei között történik.

A közüzemi szolgáltatások közös vonása, hogy a szerződés megkötése, létrejötte, a szerződés tartalma, különösen a nyújtott szolgáltatás időszakos szüneteltetése vagy korlátozása, továbbá a szerződés felmondással való megszüntetése – garanciális okokból – külön jogszabályok jórészt kógens rendelkezéseinek részletszabályaiban jelenik meg. A közüzemi szolgáltatást ugyanis jelentős arányban fogyasztók veszik igénybe, emellett a szolgáltatások szakági jellege a fogyasztói szerződések körén kívül is indokolják a külön jogszabályokban részletezett garanciális rendezést.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések