Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvétel különös nemei /2.6 Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog közös szabályai

2. Az adásvétel különös nemei

2.6 Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog közös szabályai

6:226. § [Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog közös szabályai]

(1) Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog alapítására vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.

(2) Ha az ingatlanra szerződéssel létesített elővásárlási, visszavásárlási, vételi vagy eladási jogot az ingatlan-nyilvántartásba, továbbá a közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott ingóságra szerződéssel létesített elővásárlási, visszavásárlási, vételi vagy eladási jogot a közhiteles nyilvántartásba bejegyzik, az mindenkivel szemben hatályos, aki a bejegyzést követően az ilyen dolgon valamely jogot szerez.

(3) Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jogra vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályon alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jogra is alkalmazni kell. A jogszabályon alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jog a szerződéses elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jogot megelőzi.

(4) A visszavásárlási, a vételi és az eladási jog kötelezettje köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog gyakorlását meghiúsítaná vagy korlátozná.

(5) Megszűnik a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog, ha a dolog a kötelezettnek fel nem róható okból megsemmisül.

Annak érdekében, hogy az 1959-es Ptk. bonyolult, egymásra épülő szabályozása elkerülhető legyen, a Ptk. egy §-ban szabályozza azokat a szabályokat, amelyek elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jog esetén egyaránt érvényesülnek: az írásba foglalás követelményét, a bejegyzett jog dologi hatályát és sorrendjét, a kötelezett tartózkodási kötelezettségét és a kötelezettnek fel nem róható megsemmisülés jogszüntető hatását.

A Ptk. elhagyja az 1959-es Ptk. 373. § (4)-(5) bekezdésének az átruházásra vonatkozó korlátozását. Ebből következően az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog a Ptk. 6:202. §-ára tekintettel átruházható, hiszen ezek átruházását jogszabály nem zárja ki, és az átruházást ezen jogok természete sem zárja ki. Álláspontunk szerint a 6:202. § téves értelmezését adja, és ezért az itt vizsgált jogok átruházásával kapcsolatban is téves álláspontra jut KOVÁCS (KOVÁCS László: A tulajdonátruházó szerződések. In WELLMANN György (szerk.): Az új Ptk. magyarázata VI/VI. Budapest, 2013, HVG-ORAC, 60. o.).

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések