Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Negyedik könyv: Családjog / VI. cím: Házassági vagyonjog /7.27. A vagyonelkülönítési rendszer

VI. cím: Házassági vagyonjog

VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés

7.27. A vagyonelkülönítési rendszer

Eltérés a törvényes vagyonjogi rendszertől: egyes vagyontárgyak, vagy a teljes vagyon tekintetében.

A vagyonelkülönítő rendszerben a házastársaknak mind a házasságkötéskor meglévő , mind a házasság alatt szerzett vagyona külön tulajdonuk marad, azt külön kezelik, külön rendelkeznek vele és egymás tartozásaiért nem felelnek. ( Kőrös: i.m. 22.oldal )

7.27.1. Létrejötte

7.27.1.1. Szerződéssel

Szerződésben jövőre nézve határozhatnak ezen rendszer alkalmazása mellett.

7.27.1.2. Bíróság döntésével

Vagyonközösség bírósági megszüntetésével.

Lásd: [4:55. §].

A közszerzeményi rendszer megszüntetésével.

Lásd: [4:70. § (4) bekezdés].

4:73. § [A vagyontárgyak használata és kezelése; tartozások, költségek és kiadások viselése]

(1) Ha a házasulók vagy a házastársak között szerződés vagy a bíróság határozata alapján vagyonelkülönítés jön létre, a házassági életközösség fennállása alatt a vagyonukat önállóan használják és kezelik, azzal önállóan rendelkeznek, és tartozásukért önállóan felelnek.

(2) A házastársak a közös háztartás költségeit, a közös gyermek és az egyik házastárs hozzájárulásával a másik házastárs közös háztartásban nevelt gyermeke megélhetéséhez, felneveléséhez szükséges kiadásokat közösen viselik akkor is, ha vagyonelkülönítésben élnek. Semmis az a kikötés, amely e költségek és kiadások alól bármelyik házastársat teljesen vagy túlnyomó részben mentesíti. A háztartásban és a gyermeknevelésben végzett munka a költségviselésben való részvételnek minősül.

7.27.2. Használat és kezelés a vagyonelkülönítési rendszerben

A házastársak önállóan használják és kezelik a vagyontárgyaikat. Egymás tartozásáért sem felelnek.

7.27.3. Költségek és kiadások viselése

Főszabály szerint vagyontárgyaikra vonatkozóan önállóan viselik.

7.27.4. A családvédelmi elv érvényesülése

Kivétel: a közös háztartás költségei, közös gyermek és a házastárs hozzájárulásával közös háztartásban nevelt gyermek. A vagyonelkülönítés ellenére ezen költségeket közösen kell viselni, ettől érvényesen eltérni nem lehet.

Külön szabály a költségviselésben: a háztartásban és a gyermeknevelésben végzett munka is a költségviselésben való részvételnek minősül.

4:74. § [A szerződés megszűnésének esetei]

(1) A házassági vagyonjogi szerződést az életközösség megkezdése előtt a felek felbonthatják, vagy attól bármelyikük elállhat. A házassági életközösség fennállása alatt a felek a szerződést a jövőre nézve szüntethetik meg.

(2) A házassági vagyonjogi szerződés megszűnik akkor is, ha

a) a bíróság az e törvényben meghatározott esetben megszünteti; vagy

b) megszűnik a házassági életközösség, kivéve, ha arra valamelyik házastárs halála folytán kerül sor, és a szerződés a házastársak közös végrendeleteként hatályosulhat.

(3) Ha a szerződés a felek közös megegyezése vagy egyiküknek a szerződésben biztosított felmondási joga folytán szűnik meg, a megszűnés időpontjától az életközösség fennállása alatt a házastársak vagyoni viszonyaira a házastársi vagyonközösség szabályait kell alkalmazni.

(4) A szerződés megszűnése harmadik személlyel szemben attól az időponttól hatályos, amikor a szerződést a nyilvántartásból törlik vagy a harmadik személy a szerződés megszűnéséről tudomást szerez.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.28 A szerződés megszűnése

7.28.1.A szerződések általános szabályai alkalmazhatósága

A szerződések általános szabályai közül a jövőre nézve történő megszűnés alkalmazható: felmondás vagy egyező akarattal történő megszüntetés.

7.28.2. Eltérő rendelkezések a családjogban

Az általános szabályokon kívül megszűnik a szerződés akkor is, ha a bíróság megszünteti, illetve ha megszűnik a házassági életközösség.

Lásd: [4:70. § (4) bekezdés] és [4:68. §].

7.28.2.1.Visszamenőleges megszüntetés kizárása

A harmadik személyek védelme indokolja.

7.28.2.2. Tartós jogviszony szabályainak kizártsága

Nem vonatkozik rá a tartós jogviszonyt szabályozó szerződések felmondhatóságának szabálya sem.

Lásd: [6:213. § (3) bekezdés].

7.28.2.3. Különös szabály az életközösség megkezdése előtti időszakra

Amennyiben nem kezdődött meg a felek között az életközösség úgy a szerződés sem lépett hatályba, ekkor az általános szabályok szerint van lehetőség felbontásra közösen, vagy egyoldalú elállásra.

7.28.3 A megszűnés esetei

Szerződéssel

Bírósági megszüntetéssel

Egyik házasfél halálával.

7.28.4 Hatályosság harmadik személlyel szemben

Nyilvántartásból törlés

Más módon való tudomásszerzés.

4:75. § [Elszámolás, vagyonmegosztás]

A szerződés megszűnése esetén a házastárs igényelheti a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszernek megfelelő elszámolást és a közös vagyon megosztását.

7.28.5 A szerződés megszűnésének jogkövetkezménye

Megnyílik az igény az elszámolásra.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések