Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Negyedik könyv: Családjog / VI. cím: Házassági vagyonjog /7.25. Halál esetére rendelkezés a szerződésben

VI. cím: Házassági vagyonjog

VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés

7.25. Halál esetére rendelkezés a szerződésben

A szerződés konkrét rendelkezéseket tartalmazhat a házastársak halála esetére, a házastársak közös végrendeletére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az alakiságoknak is ehhez kell igazodnia.

Lásd: [4:65. § és 7:23. § (2) bekezdése]

4:69. § [A közszerzeményi rendszer]

(1) Ha a házasulók vagy a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben közszerzeményi rendszer kikötésében állapodtak meg, a házassági életközösség fennállása alatt önálló vagyonszerzők, ennek megfelelően közöttük a vagyon elkülönítés szabályai érvényesülnek. Az életközösség megszűnése után bármelyik házastárs követelheti a másiktól annak a vagyonszaporulatnak a megosztását, ami a vagyonukban közszerzemény.

(2) Közszerzemény az a tiszta vagyoni érték, amely a házastársnak az életközösség megszűnésekor meglévő vagyonában a házastársakat terhelő adósság ráeső részének és a különvagyonának a levonása után fennmarad.

(3) A házastársak vagyonában a házassági életközösség megszűnésekor meglévő vagyonról azt kell vélelmezni, hogy az közszerzemény.

(4) A törvényes vagyonjogi rendszer különvagyonra vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani azt, hogy mely vagyontárgyakat, terheket és tartozásokat kell különvagyonként figyelembe venni. A különvagyonhoz kell számítani a meglévő különvagyon mellett annak a különvagyonnak az értékét, amit a házastársi életközösség alatt a házastársak a közszerzeményi vagyonra vagy a másik házastárs különvagyonára fordítottak; a hiányzó különvagyon megtérítésének erre irányuló kifejezett kikötés esetén van helye.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.26. A közszerzeményi rendszer

Olyan vagyonjogi rendszer, amelyben az életközösség alatt keletkezett vagyongyarapodás arányos részének megtérítésére a házastárs részére kötelmi igényt biztosít.

Az értéktöbbleti elven alapuló szerzeményi közösség a házasság fennállása alatt a vagyonelkülönítést követi, az együttélő házastársak a vagyoni önállóságukat megőrzik, szerzett vagyonukkal is szabadon rendelkeznek, vagyoni kapcsolatuk megszűnésekor azonban közöttük el kell számolni: meglévő vagyonukból az adósságokat és a különvagyonaikat le kell vonni, és a fennmaradó vagyonszaporulat megosztására tarthatnak igényt. Amelyik házastársnál az említett számítást követően értéktöbblet jelentkezik, köteles azt a másik házastársnak – természetben, illetőleg pénzben – megtéríteni. ( Kőrös : i.m. 24. oldal)

7.26.1. Az életközösség alatt

A házastársak az életközösség alatt önálló vagyonszerzők, vagyon-elkülönítésben élnek.

7.26.2. Az életközösség megszűnése után

Az életközösség megszűnése vagy a vagyonjogi szerződés megszűnése után azonban bármelyikük követelheti a közszerzeményt képező vagyonszaporulat megosztását.

7.26.3. A közszerzemény fogalma

Az életközösség alatti vagyonszaporulat.

Kivétel: különvagyoni jelleg bizonyítása.

7.26.4. A vagyonszaporulat megállapításának módja

A vagyonszaporulatból le kell vonni a közös adósságokat, továbbá a különvagyonokat (külön adósságokat) és az így csökkentett érték jelenti a tiszta közszerzeményt.

Hiányzó különvagyon megtérítése: csak amit a közszerzeményi vagyonra vagy a másik házastárs különvagyonára fordítottak. Felélt, elköltött, stb. különvagyon megtérítésének nincs helye (kivéve ha szerződéses kikötés így rendelkezik).

7.26.5. A vagyonszaporulat megosztása

A vagyonszaporulathoz tartozó egyes vagyontárgyak kiadásával vagy más módon is történhet.

A megosztásra irányuló igény kötelmi jellegű: elévül!

4:70. § [A házastárs közszerzeményi részesedésének védelme]

(1) A házastárs az életközösség fennállása alatt is igényelheti a közszerzeményből rá eső rész megállapítását és annak erejéig megfelelő biztosíték nyújtását vagy a vagyonjogi szerződés megszüntetését akkor, ha a másik házastárs a tudomása nélkül megkötött szerződésekkel olyan mértékű adósságot halmozott fel, amely a közszerzeménynek minősülő vagyontárgyakból őt megillető részesedést meghaladja.

(2) A közszerzeménynek az (1) bekezdés szerinti biztosítása nem sértheti annak a harmadik személynek a jogát, akinek korábban keletkezett követelése áll fenn a másik házastárssal szemben.

(3) Ha a másik házastárs a közszerzemény megállapítása és megfelelő biztosíték adása elől felhívás ellenére elzárkózik, vagy azt meghiúsítja, a házastárs a bírósághoz fordulhat.

(4) A bíróság a perben bármelyik házastárs kérelmére a szerződést az (1) bekezdésben foglalt okból megszüntetheti és a felek között a jövőre nézve vagyonelkülönítést rendelhet el.

7.26.6. A házastárs védelme az életközösség alatt

Még a közszerzeményre irányuló igény megnyílása előtt védelmet jelent a másik házastárs igényének biztosítására.

7.26.6.1. Feltétele

Az igénylő tudta nélkül a másik házastárs olyan mértékű adósságot halmozott fel, amely meghaladja a közszerzeményből őt megillető részesedést.

7.26.6.2. Módjai

A felek megállapodásával vagy bírósági érvényesítéssel.

7.26.6.2.1. Biztosíték adásával

Pénz vagy értéktárgy letétbe helyezése, jelzálog alapítása vagy kezes állítása, stb.

7.26.6.2.2. A vagyonjogi szerződés megszüntetésével

Erre irányuló kérelem esetén az összes körülmény mérlegelésével.

7.26.6.3. Harmadik személyek jogainak védelme

A biztosíték adása nem sértheti olyan harmadik személy jogát, akinek korábban keletkezett követelése áll fenn.

7.26.6.4. A házastársak vagyonjogi helyzete a szerződés megszüntetése után

A megszüntetéssel egyidejűleg a bíróság vagyon-elkülönítést rendelt el (nem házastársi vagyonközösség lép hatályba!).

4:71. § [A közszerzemény megosztása]

(1) A közszerzemény megosztását az életközösség megszűnésekor meglévő vagyonból a törvényes vagyonjogi rendszernek a közös vagyon megosztására vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával lehet követelni. A házastárs nem tarthat igényt a másik házastárs foglalkozásának vagy egyéni vállalkozásának gyakorlásához szükséges vagyontárgyakra és a másik házastárs gazdasági társaságbeli részesedésére akkor sem, ha azok anyagi fedezetének biztosításában részt vett.

(2) A házastársat a közszerzeményi vagyon fele illeti meg.

7.26.7. A közszerzemény megosztása

A törvényes vagyonközösségi rendszer megfelelő alkalmazásával történik.

7.26.7.1. Egyezőségek a törvényes vagyonjogi rendszerrel

Természetbeni megosztása elsődlegessége. Megtérítési igények, értékváltozások, elszámolások hasonlósága.

7.26.7.2. Kivételek a megosztás alól

A hiányzó különvagyon megtérítésében.

Lásd: [4:69. § (4) bekezdése].

A másik házastárs foglalkozásának vagy egyéni vállalkozásának gyakorlásához szükséges vagyontárgyak, gazdasági társaságbeli részesedések kiadására nem tarthat igényt.

7.26.7.3. A megosztás aránya

A szerződésben meghatározott arány.

Ha a szerződés erről nem rendelkezik, akkor a közszerzemény fele illeti meg.

4:72. § [A vagyonelkülönítési rendszer]

Ha a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben a házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések, vagyontárgyak, terhek és tartozások tekintetében kizárták, a vagyonnak abban a részében, amelyre a kizárás vonatkozik, közöttük a vagyonelkülönítés rendszerét kell alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések