Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Negyedik könyv: Családjog / VI. cím: Házassági vagyonjog /VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés

VI. cím: Házassági vagyonjog

VII. Fejezet A házassági vagyonjogi szerződés

7.15. A szerződések általános szabályainak alkalmazása

Fő jellegzetessége, hogy a törvénytől eltérő szabályozást adhat a házastársak házassági vagyonjogi, az életközösség időtartama alatt.

4:63. § [A házassági vagyonjogi szerződés tartalma]

(1) Házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell.

(2) A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e törvény nem tiltja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.16. Eltérések a házastársak egyéb szerződéseitől

Az életközösség időtartamára határozzák meg azt a vagyonjogi rendszert, amelyet a házastársi vagyonközösség helyett kikötnek, szemben más egyéb vagyonjogi szerződésekkel, például a vagyonmegosztással, amely a vagyonközösség megszűnése után szabályozza a vagyon sorsát.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.17. Eltérések a törvénytől

A házastársi vagyonközösség helyett a törvényben szabályozott más egyéb vagyonjogi rendszer köthető ki, illetőleg ezek vegyíthetők egymással.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.18. A szerződéses szabadság korlátai

A családjog alapelveinek megfelelés.

A szerződéses szabadság tehát egyfelől csak addig terjedhet, hogy az nem sérthet alapvető családvédelmi érdeket, nem vezethet a másik házastárs illetőleg a család anyagi kisemmizéséhez , másfelől addig, hogy az nem irányulhat a hitelezők megkárosítására. ( Kőrös : i.m. 125.oldal)

[4:1. §. a házasság és a család védelme, 4:4. § a méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve].

A szerződések általános szabályainak alkalmazása.

Az egyik házastársra nézve kirívóan hátrányos szerződést, mint jó erkölcsbe ütközőt tekinti érvénytelennek.

Megjegyzés

„A magánautonómiának a társadalom általános erkölcsi felfogása által meghatározott korlátaiba ütközik az, ha a házastársak valamelyike a közös vagyonnak vagy a másik házasfél különvagyonának az egészét vagy annak túlnyomó részét házassági vagyonjogi szerződés alapján anélkül szerzi meg, hogy a másik házastársat e tekintetben valós ajándékozási illetve joglemondási szándék vezetné” [ BH 1999.409.]

Harmadik személyek védelme: a házastársak színlelt, illetve hatálytalan szerződésének jogkövetkezményei.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.19. Alanyai és hatálya

Alanyai: házasságot kötni szándékozók és házastársak. Utóbbiak a házasságok időtartama alatt bármikor változtathatnak fennálló vagyonjogi rendszerükön.

Időbeli hatálya: a házassági életközösség tartama.

Kezdete: a szerződéskötés időpontja, de a szerződésben meghatározhatják az alkalmazott vagyonjogi rendszer kezdetének időpontját, így például a házasságkötést megelőző életközösségre is kiterjesztheti.

4:64. § [A házassági vagyonjogi szerződés megkötésének feltételei]

(1) Házassági vagyonjogi szerződést a házasulók és a házastársak személyesen köthetnek.

(2) A házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a házastárs a tizennyolcadik életévét nem töltötte be vagy cselekvőképességében a vagyoni jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.20. Szerződéskötés személyesen

Úgy a közjegyzőnél, mint az ügyvédnél a feleknek személyesen kell megjelenni és nyilatkozatot tenni.

7.20.1. Hatósági jóváhagyás esetei

A gyámhatósági jóváhagyás az érvényesség feltétele úgy a jognyilatkozat tételében korlátozott személynél, mint a 18 évet be nem töltött kiskorúnál.

4:65. § [A házassági vagyonjogi szerződés alakja és nyilvántartása]

(1) A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

(2) A szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.21. A szerződés alakiságai

A házastársak egymás közötti viszonylatában minősített alakiságok kötelezők.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.22. Harmadik személyek védelme

Az alakiságokon túlmenően a harmadik személyek irányában akkor hatályos a szerződés, ha bevezették a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába, vagy konkrétan bizonyítják a felek, hogy a harmadik személy tudott a szerződés tartalmáról.

Az országos nyilvántartásban történt bevezetés vélelmet teremt, amellett hogy a harmadik személynek tudomása volt a szerződésről. A nyilvántartás közhiteles lesz.

4:66. § [A házassági vagyonjogi szerződés módosítása és megszüntetése]

(1) A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és megszüntethetik.

(2) A szerződés módosítására és megszüntetésére a szerződés létrejöttére vonatkozó érvényességi és hatályossági szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.23. Módosítás és megszüntetés

A szerződés létrejöttére vonatkozó szabályok az irányadók.

7.23.1. Alakiságok

Harmadik személyekkel szemben a módosítás vagy megszüntetés csak azon időponttól kezdve hatályos, amikor bevezették azt az országos nyilvántartásba.

4:67. § [Harmadik személyek védelme]

(1) A házassági vagyonjogi szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenőleges hatályú rendelkezést, amely bármelyik házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy terhére változtatja meg.

(2) A házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak a közös vagyonhoz vagy a különvagyonhoz tartozását a házassági vagyonjogi szerződésben kikötött rendelkezésektől eltérően változtatja meg, harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése szerint a közös vagy a különvagyonhoz tartozik.

Vissza a tartalomjegyzékhez

7.24. A harmadik személyek védelme

7.24.1. A visszamenőleges hatály tilalma

Sem a szerződés megkötése, sem a módosítás vagy megszüntetés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a megkötés előtt keletkezett kötelezettséget harmadik személy terhére változtat meg.

7.24.2. A harmadik személy tudomása

A rendelkezés a törvény 4:41. §. (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza a házassági vagyonjogi szerződésekre.

Lásd: [4:41. § (2) bekezdés].

4:68. § [Rendelkezés halál esetére]

Ha a házastársak vagyonjogi szerződésben vagyonukról haláluk esetére rendelkeznek, e rendelkezésre a közös végrendelet szabályait kell alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések