Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Negyedik könyv: Családjog / VI. cím: Házassági vagyonjog /8.10. A kizárólagos jogcímen használt lakás

VI. cím: Házassági vagyonjog

VIII. Fejezet A házastársi közös lakás használatának rendezése

8.10. A kizárólagos jogcímen használt lakás

Kizárólagos jogcím: ha a házastársak a házastársi közös lakást egyikük kizárólagos jogcíme: egyikük tulajdonjoga, egyikük haszonélvezeti joga, vagy egyikük bérleti joga, stb. alapján használják.

8.10.1. Fő szabály : a jogcímmel rendelkezőt illeti a lakáshasználat

A törvény a kizárólagos jogcímmel rendelkező házastársat jogosítja fel a használatra.

8.10.2. Ütközés a családvédelmi érdekkel

Közös kiskorú gyermek felett szülői felügyeleti jogot nem a kizárólagos jogcímmel rendelkező használó gyakorol, ilyenkor a közös kiskorú gyermek használati joga és a kizárólagos jogcímmel rendelkező szülő használati joga ütközhet.

[ Lásd : 2299/B/1991.AB határozat ]

8.10.2.1. Osztott használat

Ha a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása a másik házastársat illeti meg: ilyenkor a kiskorú gyermek érdeke az, amely az osztott használatot indokolja.

Ha a lakás elhagyása a másik házastársra nézve súlyosan méltánytalan lenne: ez a házasság időtartamára, valamint a házastárs körülményeire tekintettel alkalmazható jogintézmény. Itt főleg a hosszabb házasságot vagy az anyagi fedezettel nem rendelkező házasfelet védi a jogszabály.

8.10.2.2. Másik házastárs kizárólagos használatra feljogosítása

Kivételesen korlátozható a kizárólagos jogcímek közül :

Korlátozás módja : a használatot csak annak a másik házastársnak biztosítja, aki szülői felügyelettel rendelkezik a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek felett. Ez leginkább akkor fordulhat elő, ha az objektív megoszthatóság feltételei nem állnak fenn, ilyenkor családvédelmi indokból a tulajdonhoz való jog korlátozása rendelhető el.

Fontos változás: csak a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek érdeke miatt fosztható meg a kizárólagos jogosult a lakáshasználattól, ennek hiányában a másik házastárssal szemben tanúsított magatartása miatt nem.

Bérlakásnál ez a szabály nem alkalmazható.

8.10.3. A rendezés jogkövetkezményei

A kizárólagos jogcímmel nem rendelkező, de lakáshasználatra feljogosított házastárs a bérlő jogállásába kerül. Rendes felmondással csak cserelakás felajánlásával szűntethető meg a bérleti jogviszonya.

A (4) bekezdése lehetőséget ad meghatározott időre vagy feltétel bekövetkezéséig történő rendezésre is (pl.: kiskorú gyermek nagykorúságának elérése).

4:84. § [A lakáshasználati jog ellenértékének megtérítése]

(1) Az a házastárs, aki szerződés vagy a bíróság döntése alapján a lakás elhagyására köteles, a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt.

(2) Nem tarthat igényt térítésre az a házastárs,

a) aki szerződésben a lakás elhagyását elhelyezési és térítési igény nélkül vállalta; vagy

b) akitől a bíróság a lakáshasználati jogot meghatározott időre vagy feltétel bekövetkeztéig vonta meg.

(3) A térítés összegének meghatározásánál a gyermek lakáshasználati jogának értékét annak a házastársnak a javára kell figyelembe venni, aki a lakáshasználatot szülői felügyeleti joga alapján a gyermek részére a továbbiakban biztosítja.

(4) A térítés a lakás elhagyásakor esedékes, kivéve, ha

a) a bíróság a házastársat felróható magatartása miatt kötelezte a lakás elhagyására, és az egyidejű teljesítés a bent maradó házastárs és a kiskorú gyermek érdekét súlyosan sértené; vagy

b) a lakás használatának rendezésére a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben kerül sor, és a használati jog vagyoni értékét a bíróság a vagyonmegosztás során számolja el.

(5) A lakásban maradó házastárs a térítés helyett a távozó házastárs részére megfelelő cserelakást ajánlhat fel.

Vissza a tartalomjegyzékhez

8.11. A lakáshasználati jog ellenértéke

Lényeges változás az ellenérték meghatározásánál.

8.11.1. A megtérítés esetei

Szerződés vagy bírósági döntés alapján a lakás elhagyása.

8.11.2. A megtérítés alapja : a vagyoni érték

Az új szabályozás nem ad konkrét meghatározást az ellenérték számítására, hanem a korábbi használati jog vagyoni értékének megfelelő térítést rendel el, amely egyedileg határozható meg esetenként az adott lakáshasználati jogosultság forgalmi viszonyoknak megfelelő értékelésével.

8.11.3. A megtérítésből kizárás

A vállalás akár az életközösség előtt, alatt, vagy annak megszűnése után kötött szerződésben történhet.

8.11.4. A térítés összege

A használati jognak az elhagyás időpontjában meghatározható forgalmi értéke.

A lakáshasználat rendezése a közös vagyon megosztásával együtt : az ellenszolgáltatás meghatározása. a tulajdoni hányad megváltásának szabályai szerint történik a vagyonmegosztás során.

8.11.5. A térítés esedékessége

A lakás elhagyásának időpontja.

8.11.5.1. Kivételek az egyidejű teljesítés alól :

8.11.6. A lakáshasználat elvesztése után fennmaradó jogosítványok

Közös tulajdon esetén a hasznok szedésének joga fennmarad, a bennmaradó volt házastárstól tulajdoni hányadát meghaladó használatért többlethasználati díj igényelhető.

Többlethasználati díjra vonatkozó eddigi joggyakorlat változatlanul irányadó.

Lásd: [PK. 8. sz. állásfoglalás]

4:85. § [A lakáshasználat újrarendezése]

(1) Ha a bíróság a lakás osztott használatát rendelte el, vagy a tulajdonos vagy haszonélvező házastársat kötelezte a lakás elhagyására, bármelyik házastárs kérheti a lakáshasználat újrarendezését arra hivatkozással, hogy a rendezés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás folytán a használat módjának változatlan fenntartása lényeges jogi érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a volt házastársnak azt a jogát, hogy a használat megosztását követően a volt házastársa bérlőtársi jogviszonyának megszüntetését e törvénynek a bérlőtársakra vonatkozó rendelkezései alapján kérje.

Vissza a tartalomjegyzékhez

8.12. A lakáshasználat újrarendezése

Csak bíróság általi rendezés esetén.

8.12.1. Osztott használat esetén

A körülmények megváltozása esetén kérhető újrarendezés:

8.12.2. Kizárólagos használat esetén

Csak akkor kérhető újrarendezés, ha a bíróság a kizárólagos jogcímmel rendelkező tulajdonos vagy haszonélvező házastársat kötelezte távozásra, miután az ő használatra alapot adó joga fennmarad. A nem tulajdonos házastársnak a lakás elhagyására kötelezését követően már nem marad olyan jogosítványa, amelynek alapján kérhetné a használat újrarendezését.

8.12.3.Az újrarendezés feltétele

A körülmények megváltozásán kívül szükséges, hogy a használat fenntartása a másik házastárs lényeges jogi érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sértse.

Ezek a feltételek a szerződés bírói módosításának az általános feltételei azzal a többlettel, hogy a közös kiskorú gyermek érdekének sérelmére tekintettel is kérhető a módosítás.

8.12.3.1. A szerződésmódosítás általános feltételei:

Körülmények megváltozása + a módosítást kérő lényeges jogi érdekének sérelme.

8.12.3.2. Családjogi többletfeltétel:

A közös kiskorú gyermek érdekeinek sérelme.

8.12.4. A Lakástörvény rendelkezéseinek alkalmazása

Amennyiben a házastársak bérleti jogviszonyuk alapján használják a közös lakást, nemcsak e szakasz alapján áll fenn a lehetőség a lakáshasználat újrarendezésére, hanem a Lakástörvény rendelkezései alapján is kérhető a bérlőtársi jogviszony megszüntetése.

Lásd: 1993. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések