Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik Könyv: Gazdasági joganyag / A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése /10.7.3. Az átalakulással kapcsolatos felelősségi szabályok

X. cím: A gazdasági társaságok közös szabályai

10.7. A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése

10.7.3. Az átalakulással kapcsolatos felelősségi szabályok

3:135. § [Az átalakulással kapcsolatos felelősségi szabályok]

(1) Az átalakulás során a társaságtól megváló tag a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén irányadó szabályok szerint köteles helytállni az átalakuló gazdasági társaságnak az átalakulással létrejövő jogi személy által nem teljesített kötelezettségeiért.

(2) Ha egy korlátlanul felelős tag az átalakulás következtében korlátozottan felelős taggá válik, a jogutód bejegyzésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül - és az átalakulással létrejövő jogi személy más, korlátlanul felelős tagjaival egyetemlegesen - köteles helytállni a jogelőd gazdasági társaság tartozásaiért.

Az átalakulással kapcsolatos felelősség szabályozása tartalmilag azonos a Gt.70.§(5) bekezdésében található rendelkezésekkel.

Lásd még a [Ptk.] 3:137. § -ában foglaltakat.

Vissza a tartalomjegyzékhez

10.7.4. A gazdasági társaságok egyesülése

3:136. § [A gazdasági társaságok egyesülése]

Gazdasági társaság más gazdasági társasággal, valamint szövetkezettel és egyesüléssel egyesülhet.

. : A gazdasági társaságok egyesüléséről a Gt. kógens közös szabályai részletesen rendelkeznek (Gt. 77. §–81.

A Ptk.a diszpozitív szabályozás mellett abban is eltér a Gt. rendelkezéseitől, hogy gazdasági társaság szövetkezettel és egyesüléssel is egyesülhet (olyan szervezettel, amely elsősorban gazdasági tevékenység folytatására rendelt), míg a Gt. hatálya csak a gazdasági társaság más ilyen társasággal való egyesülésére vonatkozik, illetve a Gt. 67. § (6) bekezdése az egyesülést az átalakulás szabályainak alkalmazása szempontjából minősítette gazdasági társaságnak.

Egyesülési szabályok találhatók még a [Ptk.]-ban a jogi személy általános szabályai (3:44.§) a részvénytársaság speciális rendelkezései(3:319§-320.§) és a szövetkezek egyesülési szabályai között(3:366.§)

Fontos tudni, hogy vannak olyan külön törvények, amelyek egyes gazdasági társaságok átalakulása, alaptőke változása, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén külön szerv hozzájárulást írják elő, amelynek hiánya esetén a cégbíróság nem jegyezheti be ezeket az adatváltozásokat a cégjegyzékbe.

Ilyen rendelkezést találunk „a viziközmű –szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény .” 42.§-ban [1] „ a földgázellátásról rendelkező 2008.évi XL. törvény 122.§-ban , a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII.törvény 19.§-ban vagy a villamos energiáról rendelkező 2007.évi LXXXVI.törvény 92.§-ban [2].

Megjegyzés

[1]

42. § (1) A Hivatal hozzájárulása szükséges a víziközmű-szolgáltatónak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti egyesüléséhez, szétválásához (a továbbiakban együtt: átalakulás), alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy a törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt a víziközmű-szolgáltató számára jogszabály kötelezővé teszi.

(3) A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelemhez csatolni kell a Hivatal hozzájáruló határozatát.

(6) A Hivatal hozzájáruló határozatának hiányában az (1)-(2) bekezdés szerinti, a szerző félre vonatkozó változás a részvénykönyvbe nem jegyezhető be vagy a tagjegyzékbe nem tüntethető fel, és erre a társaságban jogot alapítani nem lehet. A részvénykönyvbe vagy tagjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával együtt lehet benyújtani.

Megjegyzés

[2]

2008. évi XL.tv.122. § (1) Az engedélyesnek a Gt. rendelkezései szerinti szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más vállalkozással történő egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszűnéséhez, alaptőkéjének vagy törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal hozzájáruló határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke vagy törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára a Gt. kötelezővé teszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyesülés (beolvadás, összeolvadás) valamint szétválás (különválás, kiválás) esetén a Hivatal által kiadott engedélyek vonatkozásában a Gt. 70. §-ának (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

2005.évi XVIII.tv.19. § (1) A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti

a) egyesüléséhez, és

b) szétválásához (a továbbiakban együttesen: átalakulás),

c) valamint alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához,

2007.évi LXXXVI.tv.92. § (1) Az engedélyes vállalkozásnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelő szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más vállalkozással történő egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszűnéséhez, alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együttesen: cégjogi esemény) a Hivatal hozzájáruló határozata is szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke, illetve törzstőke leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára külön jogszabály kötelezővé teszi.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések