Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT /24. Uralmi szerződés tartalmi elemei és következményei

VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT

24. Uralmi szerződés tartalmi elemei és következményei

3:55. § [Az uralkodó tag és az ellenőrzött tag ügyvezetése közötti viszony]

(1) Az uralkodó tag ügyvezetése az uralmi szerződésben meghatározottak szerint az ellenőrzött tag ügyvezetését utasíthatja és az ellenőrzött tag működésére kötelező határozatokat hozhat. Ha az uralkodó tag eljárása megfelel az uralmi szerződésnek, nem alkalmazhatók az ellenőrzött tagnál e törvénynek a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörére és az ügyvezetés önállóságára vonatkozó rendelkezései.

(2) Ha az uralmi szerződés előírja, hogy az ellenőrzött tag vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak választására, visszahívására és díjazásuk megállapítására az uralkodó tag jogosult, az ellenőrzött társaság cégvezetőjévé az uralkodó tag munkavállalója is kinevezhető.

(3) Az uralkodó tag vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja az ellenőrzött tagnál is elláthat vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági feladatot.

(4) Az ellenőrzött tag vezető tisztségviselője az ellenőrzött tag ügyvezetését az uralmi szerződésnek megfelelően, az uralkodó tag irányítása alatt, a vállalatcsoport egésze üzletpolitikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni. Mentesül a vezető tisztségviselőket a taggal szemben terhelő felelősség alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az uralmi szerződésnek.

3:56. § [Beszámolási kötelezettség]

(1) Mind az uralkodó, mind az ellenőrzött tag ügyvezetése az uralmi szerződésben meghatározott időközönként, de legalább évente egyszer köteles beszámolni legfőbb szervének az uralmi szerződésben foglaltak teljesítéséről. Az uralmi szerződés ennél ritkább beszámolást előíró rendelkezése semmis.

(2) Az ellenőrzött tag azon hitelezője, akinek követelése eléri az ellenőrzött tag jegyzett tőkéjének tíz százalékát, kérheti, hogy az uralkodó tag ügyvezetése adjon részére tájékoztatást az uralmi szerződés végrehajtásáról, illetve az ellenőrzött tag gazdasági helyzetéről. Ha a kérelemnek az uralkodó tag ügyvezetése nem tesz eleget, vagy a tájékoztatás nem megfelelő, a hitelező kérheti a nyilvántartó bíróságtól annak megállapítását, hogy az uralkodó tag megsérti az uralmi szerződésben foglaltakat.

24.1. Korábbi szabályozás

Lásd a fenti 22.1. pontnál írottakat, továbbá a Gt. 60-61. §§-ainak tartalmilag rokon szabályát.

Vissza a tartalomjegyzékhez

24.2. Elismert vállalatcsoport jogkövetkezményei

Az elismert vállalatcsoport lényege, hogy az uralkodó tag az ellenőrzött tagot közvetlenül és közvetve is irányíthatja, jogi eszközöket kap az irányítás végrehajtására. Közvetlen az irányítás, ha az uralkodó tag vezető tisztségviselője az ellenőrzött tagnál is ellát vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági feladatot, egyebekben az uralkodó tag közvetetten, utasításokkal és határozat hozatallal is kötelezheti az ellenőrzött tag ügyvezetését a tevékenységének folytatására. A szabályozás lényege, hogy mind az uralkodó tag viszonyában, mind az ellenőrzött tag ügyvezetését illetően a jogi személyek általános szabályától, és az egyes jogi személy típusokra vonatkozó szabályoktól el lehessen térni, és az ellenőrzött tag felett az uralkodó tag tényleges befolyást – jogilag kikényszeríthető hatalmat – tudjon gyakorolni az uralmi szerződés feltételeinek megfelelően. Az ellenőrzött tag ügyvezetésének nem a saját vállalkozásának az üzleti érdekeit kell megvalósítania, hanem az uralkodó tag irányítása szerint, a vállalatcsoport egészének üzletpolitikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni tevékenységét.

Vissza a tartalomjegyzékhez

24.3. Tájékoztatási kötelezettség

Az uralmi tag és az ellenőrzött tag tagjait folyamatosan, az uralmi szerződésben meghatározott időközönként tájékoztatni kell az ügyvezetésnek az uralmi szerződésben foglaltak teljesítéséről. Ez fontos, mert tagsági jogok, vagyoni érdekek sérülhetnek túlzó kockázatok vállalása esetén mind az uralmi, mind az ellenőrzött tag esetében, hiszen a jogi személyt már nem a saját érdekei, hanem a vállalatcsoport érdekei alapján irányítják.

Vissza a tartalomjegyzékhez

24.4. Hitelezővédelem az uralmi szerződés fennállása alatt

Speciális hitelezővédelmi szabályt jelent az, ha a hitelezői igény mértéke eléri az ellenőrzött tag jegyzett tőkéjének a tíz százalékát, akkor ez a hitelező közvetlenül az uralkodó tagtól kérhet felvilágosítást az uralmi szerződés végrehajtásáról és az ellenőrzött tag gazdasági helyzetéről. Ez egy speciális kötelem, tájékoztatásra irányul, mely kötelezettség megszegése esetén a hitelező a nyilvántartó bíróságtól kérheti annak megállapítását, hogy az uralkodó tag megsérti az uralmi szerződésben foglaltakat. Ez adott esetben még a vállalatcsoport megszűnését is eredményezheti. Ez utóbbi kérelem nyilvánvalóan nem meríti ki a hitelező összes lehetőségét a jogsértéssel szemben, ez csak egy további jogi út az uralmi szerződés betartatására egy az uralmi szerződésen kívül lévő, de mégis érintett és érdekelt személy részére.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések