Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / ELSŐ RÉSZ: A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI – I. CÍM: Általános rendelkezések /4. A jogi személy szabályai alkalmazásának köre és kiterjesztése

I. CÍM: Általános rendelkezések

4. A jogi személy szabályai alkalmazásának köre és kiterjesztése

3:3. § [A jogi személyek általános szabályainak alkalmazása]

(1) A jogi személy általános szabályait kell alkalmazni, ha e törvény az egyes jogi személy típusokkal kapcsolatban eltérően nem rendelkezik.

(2) A jogi személy általános szabályait megfelelően alkalmazni kell az e törvényben nem szabályozott típusú jogi személyre.

(3) Ha jogszabály nem jogi személy szervezeteket polgári jogi jogalanyisággal ruház fel, e jogalanyokra a jogi személyek általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

4.1. A régi Ptk. szabálya

A régi Ptk. nem tartalmazott ilyen szabályt, sem a jogi személyekre, sem pedig egyéb nem jogi személy jogalanyokra, ami összhangban állt azzal a koncepcióval, hogy a szabályozásnak az egyes jogi személyekre vonatkozó szabályokban kell megtörténnie. Ennek következtében a bíróságokra maradt a jogszabályi hiányosságok megoldása. Lásd ehhez például:

1/2012. Polgári jogegységi határozat az EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepének perbeli jogképességéről.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.2. A jogi személyekre vonatkozó szabályok egymáshoz való viszonya.

Jóllehet a magánjogi alapelvekből, a jogszabályok alkalmazására vonatozó általános tételekből közismert és egyértelmű az az íratlan szabály, hogy a lex specialis – azaz a különös (egyes részlettényállást) szabályozó jogszabály alkalmazása megelőzi az általános jogszabály alkalmazását, a jogi személyekre vonatkozó új szabályozásban ez a tétel külön törvényi szinten is kimondásra került.

A Ptk. a jogi személyek szabályozásán belül kimondja, hogy a jogi személyre vonatkozó általános szabályok a különös szabályok hiányában alkalmazandók, tehát a különös – nevesített jogi személyekre vonatkozó – tényállások alkalmazásukban megelőzik az általános jellegű szabályokat. Ezt a szabályt még azzal kell kiegészíteni, hogy a jogi személy létesítő okiratának rendelkezései viszont megelőzik a jogszabályi normák előírásait mindazon esetben, amikor a törvény rendelkezésétől az alapítók, a tagok a létesítő okiratban eltérhetnek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.3. A jogi személy szabályozás univerzalitása

A jogi személy Ptk.-ban foglalt szabályai – a koncepciónak megfelelően, az egységes jogi személy fogalom kialakítása érdekében - univerzális jellegűek, azaz túlmutathatnak a Ptk.-ban szabályozott jogi személy típusokon, nem korlátozódnak a Ptk.-ban nevesített jogi személy típusokra, hanem kiegészítő jelleggel valamennyi, így a külön jogszabályokban nevesített és szabályozott jogi személyekre is alkalmazandók. Különösen fontos ez a szabály olyan jogi személyek esetében, amelyek működéséről, szervezetéről viszonylag kevés jogszabály rendelkezik, vagy amelyeknek működését a jogi szabályozás csak vázlatosan érinti. Ezekben az esetekben a Ptk. 1-48. §-ai felhívhatók az adott tényállás megoldásánál annak ellenére, hogy az érintett jogi személy típust nem a Ptk. szabályozza.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4.4. Szabály kiterjesztése más nem természetes személy jogalanyokra

Jogi személyekre vonatkozó szabályozás alkalmazása nem jogi személy egyéb jogalanyokra.

A jogi személyek szabályait a törvény továbbá kiterjeszti mindazon szervezetekre is, amelyek nem rendelkeznek jogi személyiséggel, azaz a jogalkotó nem mondta ki jogi személy minőségüket, de ennek ellenére önálló jogalanyoknak minősülnek a jogalkotó, adott esetben a bíróság minősítése révén. Ezen jogi személy nélküli jogalanyokra is felhívhatók a Ptk. jogi személyekre vonatkozó általános szabályai.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések