Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / XXVII. CÍM: AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE /12. Az alapítvány megszűnése

XXVII. CÍM: AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12. Az alapítvány megszűnése

3:403. § [Az alapítvány megszűnése]

(1) Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

12.1. Régi szabályozás

A régi Ptk. szerint az alapítvány akkor szűnik meg, ha a nyilvántartásból törlik. A törlést kiváltó okokat és tényeket viszont már szegényesen tartalmazta a régi Ptk. Ezzel szemben az új szabályozás több esetet, tényállást is megjelöl, amelyek az alapítvány megszűnéséhez vezethetnek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

12.2. Megszüntetést kiváltó okok

A törvény felsorolja mindazokat a jogi tényeket, amelyek az alapítvány megszűnését eredményezik. A jogi személyekre vonatkozó általános szabályokon túlmenően [lásd 3:48. §] ezek a tények a megszűnés okának tekintendők és egy folyamatot indítanak el, amely folyamatok és eljárások következtében szűnik meg az alapítvány. Ezt a folyamatot a törvény röviden és vázlatosan határozza meg. Az alapítvány – ha határozatlan időre alapították – csak akkor szüntethető meg, ha célját megvalósította és az alapítói jogok gyakorlója új célt nem határozott meg, vagy a cél lehetetlenné vált, és módosításra nincs lehetőség. Az alapító egyéb okból nem dönthet az alapítvány megszüntetéséről. Egyes megszűnési okok bekövetkeztében az alapító dönthet az alapítványi cél módosításáról, az alapítvány egyesüléséről vagy más olyan megoldásról, amely az alapítvány részben vagy egészben való megújulását szolgálja. Az alapítvány megszűnésének a Ptk.ben megjelenő új oka, ha az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Ha az alapító az alapítvány fennmaradása érdekében nem hoz intézkedést, a kuratórium köteles az alapítványt érintő megszűnési ok beálltát bejelentenie a nyilvántartó bírósághoz. A nyilvántartó bíróság felülvizsgálhatja a kuratórium bejelentésének megalapozottságát, és dönthet a megszűnési eljárás lefolytatásáról vagy annak elutasításáról. Olyan alapítvány esetében, amelynél az alapítványi szervek nem működnek, sem alapító, sem kuratórium, sem más szerve nem létezik, végső soron a nyilvántartó bíróság saját maga, vagy kijelölt alapítója révén az alapítvány megszűnéséről is dönthet. A törvény a kuratórium tagjainak személyes felelősségét állapítja meg a késedelmes megszüntetésből eredő károkért, ezzel is arra ösztönözve a kuratóriumot, hogy megfelelő időben, a megszüntetést kiváltó tény bekövetkeztétől számított ésszerű időn belül, lehetőleg újabb kötelezettségek vállalása nélkül döntsön az alapítvány megszüntetéséről.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések