Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

4. Elzárással is sújtható szabálysértések.

4.1. Szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértések I.

Magánlaksértés, önkényes beköltözés, távoltartó határozat szabályainak megszegése

Magánlaksértés

166. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, szabálysértést követ el.

Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye!

Csak szándékosan követhető el!

Lakás: Minden olyan zárt hely, amely tartósabb emberi tartózkodási helyéül és rendszeres éjjeli szálláshelyéül szolgál. A törvényi tényállás az ún. házi jogot védi, tehát nem minősül lakásnak a középület, közintézmény, hivatal, gyár, iroda, bolt stb. Az ideiglenes szállás is lakásnak minősül: pl. szálloda, sátor, lakókocsi, kollégium, nyaraló.

A lakással közvetlenül összefüggő egyéb helyiség: Ami a lakással összefügg, de közvetlenül nem szolgál tartós emberi tartózkodási helyül vagy éjjeli szálláshelyül. Pl. pince, padlás, lépcsőház, erkély, illetve minden olyan zárt hely, amely gazdasági, kereskedelmi tevékenység végzésére szolgál, függetlenül attól, hogy a tulajdonképpeni lakással kapcsolatban van-e.

Bekerített hely: Fallal, kerítéssel, sövénnyel vagy más módon körülvett terület, amely a lakás vagy egyéb helyiség rendeltetésszerű használatát segíti elő (pl. kert, udvar).

Elkövetési tárgy: Csak a más lakása lehet, melyet a jogszerű birtoklás állapota dönt el, pl. a tulajdonos is elkövetheti ezt a bérlővel szemben, ha köztük fennáll az érvényes bérleti szerződés. A tulajdonos azt sem teheti meg, hogy a használatra jogosult volt házastársát akadályozza abban, hogy a lakásba bejusson. × 4.1.1.

Akarat ellenére: A lakással rendelkezőnek az akarata ellenére történő bemenetel, illetve bent maradás feltételezi a sértettnek az elkövető előtt félreérthetetlenül kifejezésre juttatott tiltó akaratát, amely történhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is.

Megtévesztéssel: (pl. az elkövető ügynöknek, szerelőnek, sebesültnek adja ki magát) Más megtévesztésével is elkövethető (pl. valaki a kulccsal rendelkező szomszéddal engedteti be magát). Ha ilyen esetben lopás vétsége vagy bűntette is megvalósul, akkor a magánlaksértés szabálysértés a bűncselekménybe beleolvad.

Bemenetel: Az elkövetőnek az egész testével be kell mennie (a benyúlás, behajolás nem valósítja meg), ennek hiányában csak kísérletről lehet szó.

Elhatárolás a magánlaksértés vétségétől:

Btk. 176. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. × 4.1.2.

(2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel

a) éjjel,

b) fegyveresen,

c) felfegyverkezve,

d) csoportosan

bemegy vagy ott bent marad.

Éjjel: Az éjszakai elkövetés városokban általában az este 11 óra és a hajnali 4 óra közötti időszak, kisebb településeken az éjszakai elkövetés korábbi időpontban is megállapítható lehet.

A fegyveres és a felfegyverkezve elkövetés értelmezését a Btk. 137. § 3. pontja, a csoportos elkövetés értelmezését a Btk. 137. § 12. pontja tartalmazza.

Rivalizál a birtokháborítással: A birtokháborítás alapeljárásban jegyzői hatáskör, mely esetén rövid határidővel lehet végrehajtást kérni és a zavarás megszüntetése teljesítési kényszer révén hatékonyabb lehet.

Magánindítvány: Az eljárás magánindítványra indul.

Illetékköteles: Az eljárási illeték összege 3.000 forint. (Itv. 1. sz. melléklet 1. pont)

EHB2012. 26. Magánlaksértés bűncselekménye esetén a törvényi tényállásban írt „bent maradás” csak a lakásban jelenlevő jogosulttal szembeni magatartás esetén tényállásszerű.

Önkényes beköltözés

167. § Aki a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres lakást vagy nem lakás céljára szolgáló üres helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, hogy arra a bérleti jogviszony létesítésére jogosult szerv vagy személy, illetőleg az elhelyezésre jogosult szerv jognyilatkozatával, vagy intézkedésével feljogosította volna, szabálysértést követ el.

Speciális jellegű: A magánlaksértés szabálysértéséhez viszonyítottan, hiszen a 139/A.§ értelmében az önkényes beköltözés szabálysértése csak a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló üres helyiség tekintetében követhető el, minden más esetben a magánlaksértés szabálysértési vagy vétségi alakzatáról beszélhetünk. × 4.1.3.

Beköltözés, elfoglalás: A tartósabb ott lakás szándékával történő birtokbavétel (életvitelszerű tartózkodás). A cselekmény elkövetői rendszerint hajléktalanok, migránsok.

Fontos

Fontos: Az elfoglalt lakás kiürítésének elrendelése és az eljárás lefolytatása jegyzői hatáskörbe tartozik.

Távoltartó határozat szabályainak megszegése

168. § Aki a külön törvényben meghatározott ideiglenes megelőző távoltartó határozatban, vagy a megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi, szabálysértést követ el.

Külön törvény: a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

Ideiglenes megelőző távoltartás: A rendőrség rendelheti el 72 órára, amennyiben a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan következtetni lehet.

Megelőző távoltartás: A bíróság rendeli el (amennyiben a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan következtetni lehet), időtartama 10-60 napig terjedhet. x1.1.4.

A hatálya alatt álló köteles: Távol tartani magát a bántalmazottól, a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, továbbá a határozatban megjelölt más személytől és tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen.

Fontos

Fontos: Be kell szerezni a távoltatást elrendelő határozatot!

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.