Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3. A szankciók végrehajtása, nyilvántartási rendszer.

3.2. A pénzbírság, a helyszíni bírság, a szabálysértési költség, a rendbírság, valamint az okozott kár végrehajtása

(Szabs. tv 141. §)

A pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a rendbírságot, a szabálysértési költséget és az okozott kárt a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság a meg nem fizetett bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatásának szükségessége esetén az ügy iratait haladéktalanul megküldi az illetékes járásbíróságnak. ×3.2.1.

A bíróság a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatásáról az iratok bíróságra érkezésétől számított 30 napon belül tárgyaláson dönt.

Példa

Kérdés: A Szabs. tv. 141. § (6) bekezdés szerint a bíróság az elzárásra átváltoztatásról tárgyaláson dönt. Lehet tárgyaláson kívül dönteni például a végrehajtás az elévüléséről?

Ajánlás: Dönteni csak az átváltoztatásról kell tárgyaláson, amennyiben az átváltoztatásnak akadálya van, és ez az iratokból kitűnik, nem tűzünk ki tárgyalást, hanem tárgyaláson kívül hozzuk meg a döntésünket. ×3.2.2.

A tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

Példa

Kérdés: Miért kell az eljárás alá vont személy szabályszerű értesítéséhez kötni a szabálysértési elzárásra átváltoztatásos tárgyalás megtartását, ha a tárgyalás a távollétében is megtartható, illetve miért van helye igazolási kérelemnek?

Ajánlás:

Az eljárás alá vont személy távolléte ugyan a tárgyalás megtartásának nem akadálya, de jogosultság a tárgyaláson való részvétele, melytől nem fosztható meg. Ha önhibáján kívül mulasztott, igazolási kérelmet nyújthat be, melynek elfogadása esetén a korábban meghozott határozatot saját hatáskörben hatályon kívül kell helyezni és meg kell ismételni a tárgyalást.

Példa

Kérdés: Mit jelent, hogy a bíróság az alapügyben felmerült törvénysértés miatt az átváltoztatásról történő döntés helyett a végrehajtás eljárás folytatására utasítja a végrehajtási szervet, miközben csak önkéntes teljesítés van. Milyen aktus lehetséges a végrehajtás folytatása során?

Ajánlás: Ha az alapügyben merült fel törvénysértés, akkor a végrehajtási eljárás folytatására a bíróság nem utasítja a végrehajtó szervet, hanem a Szabs. tv. 141. § (7) bekezdés e) pont alapján az alapügyben hozott határozatot hatályon kívül helyezi és a szabálysértési hatóságot új eljárásra, illetve új határozat meghozatalára kötelezi.

A végrehajtási eljárás során például a bíróság vizsgálhatja, hogy a teljesítésre nyitva álló határidőn belül az eljárás alá vont személy vagy képviselője által benyújtott halasztás vagy részletfizetés iránti kérelmet elbírálta-e az arra jogosult szerv vagy azt esetleg elmulasztotta. Ennek orvoslására végrehajtás folytatása során van lehetőség.

Ha az elkövető vagy helyette más a pénzbírságot, illetve a szabálysértési elzárásra átváltoztatott pénzbírságnak a még le nem töltött napoknak megfelelő összegét igazoltan megfizeti, a szabálysértési elzárás a továbbiakban már nem foganatosítható, illetve a szabálysértési elzárás foganatosításának megkezdését követően az elkövetőt nyomban szabadon kell bocsátani. ×3.2.4.

Szabs. tv. 142. § szerint a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltása érdekében az elkövető, ha vele szemben a törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn, a pénzbírság befizetésére rendelkezésre álló határidőt követő 3 munkanapon belül jelentkezhet az állami foglalkoztatási szervnél. Ennek elmulasztása esetén a meg nem fizetett pénzbírságot, helyszíni bírságot szabálysértési elzárásra kell átváltoztatni. ×3.2.5. ×3.2.6.

A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik.

A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon a heti pihenőnapon vagy szabadidejében díjazás nélkül végzi.

Az állami foglalkoztatási szerv haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíti a szabálysértési hatóságot az elfogadott jelentkezésről és a teljesítés megkezdésének időpontjáról, a közérdekű munka teljesítéséről, valamint arról, ha az elkövető a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a teljesített munkaórák megjelölésével. Ebben az esetben a bíróság a fennmaradó pénzbírság vagy helyszíni bírság összegét elzárásra változtatja át.

A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltása esetén az elkövető saját költségén köteles a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolására, azaz a vizsgálat költségének viselésére.

Szabs. tv. 143. § A szabálysértési hatóság a pénzbírság és a szabálysértési költség megfizetésére nyitva álló határidőben előterjesztett kérelemre egy alkalommal legfeljebb hat havi halasztást adhat vagy engedélyezheti a pénzbírság, a szabálysértési költség legfeljebb hat hónapon keresztül részletekben történő megfizetését. A halasztás, illetve a részletfizetés tárgyában hozott határozat ellen nincsen helye jogorvoslatnak.

Részletfizetés engedélyezése esetén bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetén az egész pénzbírság, szabálysértési költség, illetve az abból még fennmaradó összeg egésze azonnal esedékes.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.