Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

Szexuális kényszerítés

196. § (1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,

b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve

követi el.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény a korábbi Btk.-ban a kényszerítés egyik speciális esetének tekintett nemi zsarolást szabályozza önálló tényállásban. A bűncselekmény jogi tárgya a nemi szabadság.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása kétmozzanatú. Eszközcselekménye a kényszerítés, amely a passzív alany ellenállásának leküzdésére alkalmas olyan tevékenység, amelynek eredményeként a sértett nem a saját, hanem az elkövető akaratának megfelelő magatartást tanúsít. Célcselekménye a szexuális tevékenység, amelyet az új Btk. értelmező rendelkezése definiál:

458. § 27. szexuális cselekmény: a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

Elkövetési módot a Btk. nem értékel. Tipikusan azonban – az általános kényszerítés szabályozásából kiindulva – erőszakkal vagy fenyegetéssel lehet elkövetni ezt a bűncselekményt, de nem zárható ki más elkövetési mód sem.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, a sértettel azonos vagy ellenkező nemű személy is.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Abból kiindulva, hogy az elkövetési magatartás kétmozzanatú, és a szexuális cselekmény célcselekmény, a szándékosság csak egyenes szándékot jelenthet.

Minősített esetek

A bűncselekmény súlyosabban büntetendő, ha

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A szexuális kényszerítés rendbelisége a sértettek számához igazodik. Valódi halmazatban állhat a testi sértéssel, de a szexuális erőszakkal való halmazata látszólagos, amennyiben mindkét vonatkozásban fennáll a tényállásszerűség, akkor a konszumpció elve alapján csak a szexuális erőszak állapítandó meg.

Szexuális erőszak

197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el,

b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.

(2) Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy végeztet.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,

b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve vagy

c) azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen

követik el.

(4) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,

a) aki az (1) bekezdés a) pontjában vagy a (3) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, vagy

b) ha a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény a (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.

(5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény tárgya a nemi szabadság, valamint másodlagos jogi tárgyként a 12. életévüket be nem töltött gyermekek egészséges nemi fejlődése.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása az első fordulat (197. § (1) bek. a) pont) esetében kétmozzanatú: eszközcselekmény a kényszerítés, célcselekmény a szexuális cselekmény. A második fordulat (a b) pont) már csak a szexuális cselekményt tartalmazza elkövetési magatartásként. A szexuális cselekmény a Btk. 459. § 27. pontja értelmében:

a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

A közösülés a férfi és a nő nemi szervének közösülési szándékkal történő érintkezése. Ennek a bírói gyakorlat által kialakított fogalomnak a gyakorlati jelentősége az új Btk. hatályba lépése után egyre kisebb lesz, hiszen a szexuális cselekmény mint gyűjtőfogalom minden, a nemi vágy felkeltésére, kielégítésére vagy fenntartására irányuló magatartást bevon a gyűjtőfogalom körébe.

Elkövetési mód az első fordulat esetében az erőszak vagy élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetés. Az erőszak az emberi testre irányuló külső fizikai ráhatás, amely kizárja, hogy a sértett az akaratának megfelelő magatartást tanúsítson. A fenyegetés olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A tényállás úgynevezett kvalifikált fenyegetés fogalmat határoz meg: a fenyegetés csak akkor tényállásszerű, ha élet vagy testi épség ellen irányul, és egyben közvetlen is. A második fordulat esetében a sértett állapotát használja ki az elkövető. Elkövetési mód lehet tehát az akaratnyilvánításra képtelen vagy a védekezésre képtelen állapot kihasználása. Akaratnyilvánításra képtelen az, aki pszichikailag képtelen a védekezésre (mert például kómában van, vagy kábítószer illetve alkohol befolyása alatt áll). Védekezésre képtelen az, aki akaratnyilvánításra képes ugyan, de fizikai védekezésre nem. A Btk. 459. § 29. pontja értelmében:

védekezésre képtelennek kell tekintetni azt is, aki helyzeténél vagy állapotánál fogva ideiglenesen vagy véglegesen nem képes ellenállás kifejtésére.

A bűncselekmény harmadik fordulata szerint szexuális erőszakot követ el az is, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy végeztet. Ennek a fordulatnak önálló jogi tárgya van: a 12. életévét be nem töltött gyermekek egészséges nemi fejlődése. E fordulat esetében erőszak vagy fenyegetés nem történik, a 12. életévét be nem töltött gyermekkel végzett vagy végezetett szexuális cselekmény önmagában megvalósítja ezt a bűncselekményt.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya bárki lehet.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, mégpedig a 197. § (1) bekezdésében található két fordulat csakis egyenes szándékkal, a 197. § (2) bekezdésében található (3) fordulat eshetőleges szándékkal is.

Minősített esetek

Minősített eset valósul meg, ha a sértett életkora 12-18 év közötti, és az elkövető erőszakot, fenyegetést stb. alkalmaz. Minősített esetet képez továbbá az úgynevezett függőségi viszony is, a (3) bekezdés c) pontjában felsoroltak szerint. Minősített eset továbbá, ha azonos alkalommal (egyszerre vagy közvetlenül egymás után) többen követik el a bűncselekményt. Végül a 12. életévét be nem töltött sértett sérelmére erőszakkal történő elkövetés valamint a fenti minősített esetek kumulációja még súlyosabban minősülő esetet képez.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A bűncselekmény rendbelisége a sértettek számához igazodik. Halmazatban állhat a magánlaksértéssel, a személyi szabadság megsértésével (ha ez utóbbi időben és térben elkülönül a szexuális erőszaktól) valamint a testi sértéssel (a súlyos testi sértéssel mindig, a könnyű testi sértés általában beleolvad). A szexuális kényszerítéssel a halmazat látszólagos.

Szexuális visszaélés

198. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele vagy mással szexuális cselekményt végezzen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a szexuális visszaélést a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el, a büntetés

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,

b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztés.

(4) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény elődje a megrontás volt a korábbi magyar büntetőjogban. Jogi tárgya a gyermekek egészséges szexuális és erkölcsi fejlődése. A bűncselekmény passzív alanya főszabály szerint 12-14 év közötti személy lehet. Ez alól két kivétel van: 12 év alatti is lehet a sértett a rábírni törekvés elkövetési magatartáshoz kapcsolódóan, és a (4) bekezdésben foglalt bűncselekmény passzív alanya 14-18 év közötti lehet.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása a szexuális cselekmény. Ez tulajdonképpen az úgynevezett erőszakmentes, beleegyezéssel történő közösülést vagy fajtalanságot jelenti. A szexuális cselekmény fogalmát a Btk. 459. § 27. pontja határozza meg:

a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

Meg kell jegyezni ebben a körben, hogy a bírói gyakorlat nem tekinti súlyosan szeméremsértő cselekménynek a passzív alany megcsókolását. Elkövetési magatartás lehet még továbbá a tényállásban értékelt szexuális cselekményre rábírás illetve rábírni törekvés. Az első felbujtásszerű elkövetési magatartás, a második az előkészület egyik magatartását, a felhívást jelenti. Mivel a szexuális erőszak büntetendő előkészülete csak a szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítását rendeli büntetni, a felhívást nem, ezért ebben az esetben a passzív alany 12 évesnél fiatalabb is lehet.

Elkövetési módot a (4) bekezdés értékel, melyben a passzív alany 14-18 év közötti. A büntetőjogi fenyegetettség itt csak akkor merülhet fel, ha a tizennyolc éven felüli személy visszaél a hatalmi, befolyási helyzetével a szexuális cselekmény érdekében.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya csak 18. életévét betöltött személy lehet. Dekriminalizálja tehát az új Btk. azokat az eseteket, amikor 14-18 év közötti elkövető 12-14 év közötti személlyel követte el a megrontást a korábbi szabályozás szerint.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, a rábírni törekvés elkövetési magatartás esetén a célzatosság miatt csakis egyenes szándékkal, egyebekben legalább eshetőleges szándék szükséges. A sértett életkora tekintetében előfordulhat, hogy az elkövető tévedésben van, ennek vizsgálata kiemelten fontos, hiszen ezen múlik a szándékosság, és így a bűncselekmény megállapíthatósága is.

Minősített esetek, rendbeliség, halmazat, elhatárolások

Minősített eset a speciális viszony a sértett és az elkövető között, vagyis ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a szexuális visszaélést a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el. a Btk. 459. § 14. pontja értelmében hozzátartozó:

a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa,

b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is),

c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa,

d) a házastárs, az élettárs,

e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére.

Bővebb magyarázatot csak a szabályozásban található új minősített eset, az „egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve” igényel. Ilyen lehet például a munkahelyen a főnök-beosztott viszony, a tanár, az oktató, az edző stb. hatalmi vagy befolyási helyzete. A bűncselekmény minősített esetével a vérfertőzést nem lehet halmazatban megállapítani.

Vérfertőzés

199. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény tárgya a nemi kapcsolatoknak a társadalomban kialakult rendje, a rokoni kapcsolatok tisztasága.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása a szexuális cselekmény végzése. A szexuális cselekmény fogalmát a Btk. 459. § 27. pontja határozza meg:

a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

A (2) bekezdésben foglalt eset elkövetési magatartása a közösülés, amely a bírói gyakorlat szerint a férfi és a nő nemi szervének közösülési szándékkal történő egymáshoz érintése.

A bűncselekmény alanya

Az (1) bekezdésben foglalt fordulat alanya tettesként látszólag bárki lehet, a (3) bekezdésre tekintettel azonban azt mondhatjuk, hogy csak 18. életévét betöltött személy. A bűncselekmény elkövetéséhez szükségképpen legalább két személy szükséges, amennyiben mind betöltötték a 18. életévüket, akkor külön-külön megállapítandó a büntetőjogi felelősségük. A (2) bekezdésben foglalt fordulat alanya tettesként csak különböző nemű személyek lehetnek, ebben az esetben azonban nem számít az életkor, 14 év feletti testvérek esetében a bűncselekményt mindketten elkövetik akkor is, ha az egyik 18 év alatti, a másik pedig 18 évet betöltött személy. Azonos nemű testvérek fajtalankodása nem bűncselekmény.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. A tudattartalom alapja a vérrokoni kapcsolat ismerete.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A bűncselekmény halmazatban áll a szexuális erőszak bűntettével, ha az elkövető leánytestvérével erőszakkal végez szexuális cselekményt.

Kerítés

200. § (1) Aki haszonszerzés céljából valakit szexuális cselekmény végzésére másnak megszerez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Kerítést követ el, és az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt prostitúcióra felajánl, vagy felhív.

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítés üzletszerű.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott kerítést

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,

b) az elkövető hozzátartozója, nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló sérelmére, vagy a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, illetve

c) megtévesztéssel, erőszakkal vagy fenyegetéssel

követik el.

(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a (4) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kerítés a c) pont szerint is minősül.

(6) Aki üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodik, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje, valamint a prostitúcióra ráépülő szervezett bűnözői körök üldözéséhez és tevékenységük visszaszorításához fűződő társadalmi érdek.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása a megszerzés, vagyis valakinek olyan személy részére, akivel annak nemi cselekményre megállapodása nincsen, szexuális cselekményre történő közvetlen hozzáférhetővé tétele. A bírói gyakorlat szerint a kerítés akkor befejezett, amikor a partnerek már személyesen találkoznak egymással. Indokoltabb lenne azonban álláspontunk szerint, ha a befejezettséget a szexuális kapcsolat megtörténtéhez kötnénk.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet. Aki számára mást szexuális cselekényre megszereznek, felbujtó nem lehet.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan, a célzatra tekintettel csakis egyenes szándékkal követhető el.

Minősített esetek, rendbeliség, halmazat, elhatárolások

Minősített esetek az üzletszerűség (megjegyezzük, hogy a gyakorlatban ez a tipikus elkövetési mód, de nem mindig bizonyítható), a sértett 18 év alatti életkora, a sértett és az elkövető közötti speciális viszony valamint a megtévesztés, erőszak és fenyegetés. Az erőszak vagy fenyegetés kapcsán el kell határolni a bűncselekményt a szexuális erőszaktól. Ha az erőszak vagy fenyegetés alkalmazására a szexuális cselekmény végrehajtása érdekében kerül sor, akkor szexuális erőszakot kell megállapítani, ha pedig pusztán azért, hogy a passzív alany más részére váljon hozzáférhetővé, akkor kerítést kell megállapítani.

Prostitúció elősegítése

201. § (1) Aki

a) mást prostitúcióra rábír,

b) épületet vagy egyéb helyet prostitúció céljára másnak a rendelkezésére bocsát,

c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójához segítséget nyújt,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt bír rá prostitúcióra.

(3) Aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak működéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje, valamint a prostitúcióra ráépülő szervezett bűnözői körök üldözéséhez és tevékenységük visszaszorításához fűződő társadalmi érdek.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása:

a)a prostitúcióra rábírás (felbujtásszerű)

b)épület, egyéb helyiség rendelkezésre bocsátása (előkészülethez hasonló)

c)segítségnyújtás (bűnsegélyszerű)

Maga az alapcselekmény, vagyis a prostitúció nem bűncselekmény. Az erre való felbujtás, bűnsegély, körülmények megteremtése, vagyis a ráépülő iparág már bűncselekménynek minősül. A prostitúció a Btk. 459. § (1) bekezdésének 25. pontja szerint: a rendszeres haszonszerzés céljából történő szexuális cselekmény végzése.

Az épület vagy egyéb hely minden olyan helyiség, hely, amely biztosítja a szexuális cselekmények lebonyolításának a lehetőségét. A bordélyház olyan létesítmény, ahol anyagi ellenszolgáltatás fejében bárki számára szexuális szolgáltatást nyújtanak az irányító által fizetett, üzletszerű kéjelgést folytató személyek.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya bárki lehet.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, a rábírás elkövetési magatartás esetében csakis egyenes szándékkal.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A 201. § (1) bekezdés b) pontja természetes egység, a bűncselekmény egyrendbeli, függetlenül a prostitúciót folytató személyek számától. A (3) bekezdés esetében a halmazat a bordélyházak számától függ.

Kitartottság

202. § Aki prostitúciót folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendje, valamint a prostitúcióra ráépülő szervezett bűnözői körök üldözéséhez és tevékenységük visszaszorításához fűződő társadalmi érdek.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartása a kitartatás, vagyis anyagi juttatás elfogadása a prostitúciót folytató személytől, függetlenül attól, hogy ez a személy milyen konkrét formában, milyen rendszerességgel és milyen mértékben nyújtja a támogatást.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki törvényes oknál fogva nem jogosult arra, hogy a prostitúciót folytató személy eltartsa.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A bűncselekmény egyrendbeli, függetlenül attól, hogy az elkövető hány személlyel tartatja ki magát.

Gyermekprostitúció kihasználása

203. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt.

(3) Aki részben vagy egészben tizennyolc éven aluli, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki magát, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Aki olyan bordélyházat tart fenn, vezet, vagy szolgáltat a működéséhez anyagi eszközöket, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat prostitúciót, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a gyermekprostitúcióra ráépülő szervezett bűnözői körök üldözéséhez és a gyermekprostitúció visszaszorításához fűződő társadalmi érdek. A bűncselekmény részben új, hiszen a korábbi Btk.-ban nem volt külön tényállás, amely a gyermekprostitúcióra ráépülő iparágat rendelte pönalizálni.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartásai.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya bárki lehet.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, az (1) bekezdésben meghatározott fordulat pedig csakis egyenes szándékkal.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A bűncselekmény rendbeliségét a passzív alanyok száma határozza meg.

Gyermekpornográfia

204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt

a) megszerez, vagy tart,bűntett miatt három évig,

b) készít, kínál, átad, vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig,

c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, vagy ezekhez anyagi eszközöket szolgáltat, két évtől nyolc évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban

a) szereplésre felhív, három évig,

b) szerepeltet, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív,

b) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel,

c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vagy személyek pornográf műsorban való szerepeltetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséhez, forgalomba hozatalához vagy az azzal való kereskedelemhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) E § alkalmazásában

a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja,

b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

A bűncselekmény tárgya

A tiltott pornográf felvétellel visszaélést több mint másfél évtizeddel az új Btk. megalkotása előtt már büntetni rendelte a magyar büntetőjog. Az elkövetési magatartások köre folyamatosan bővült, az új Btk. tovább bővíti ezt a kört.

A bűncselekmény jogi tárgya a 18 évesnél fiatalabb személyek egészséges nemi fejlődése és a gyermekpornográfiára ráépülő szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemhez fűződő társadalmi érdek. Elkövetési tárgy a passzív alanyról készített pornográf felvétel és műsor. A Btk. 204. § (6) bekezdésében található értelmező rendelkezés szerint:

a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja,

b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

A bűncselekmény tárgyi oldala

A bűncselekmény elkövetési magatartásait az (1)-(6) bekezdésekben találhatjuk meg. Büntetendő a megszerez, tart, készít, kínál, átad stb. elkövetési magatartás a korábbi Btk. szabályozásához hasonlóan. Újdonság az elkövetési magatartások társadalomra veszélyességének újragondolása, mint például a készítést az új Btk. enyhébben büntetni, mint az 1978. évi IV. törvény. A bűncselekmény legtöbb elkövetési magatartása a gyakorlatban ma már az Internethez kapcsolódik, tipikus számítógéppel elkövetett bűncselekményről van tehát szó.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, ha azonban egy 18 év alatti személy saját magáról készít tiltott pornográf felvételt, akkor álláspontunk szerint a bűncselekmény nem valósul meg.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, kiemelten fontos jelentősége van e körben annak, hogy az elkövető tisztában van-e a sértett életkorával. Az ilyen irányú tudattartam megléte nélkül a bűncselekmény nem állapítható meg.

Rendbeliség, halmazat, elhatárolások

Tekintettel arra, hogy a Btk. a „személyről vagy személyekről” fordulatot használja, álláspontunk szerint a bűncselekmény a passzív alanyok és a felvételek számától függetlenül egyrendbeli, természetes egységet képez.

Szeméremsértés

(1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatthárom évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti.

A bűncselekmény tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a közszemérem.

A bűncselekmény tárgyi oldala

Elkövetési magatartás a „mutogatás”, amely azonban csak akkor tényállásszerű, ha szeméremsértő módon történik.

A bűncselekmény alanya

A bűncselekmény alanya bárki lehet, a gyakorlatban azonban szinte kizárólag idősebb férfiak az elkövetők. A minősített eset alanya tettesként csak 18. életévét betöltött személy lehet.

A bűncselekmény alanyi oldala

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, a célzatra tekintettel csakis egyenes szándékkal.

Minősített eset, rendbeliség, halmazat, elhatárolások

A bűncselekmény minősített esete 18 évet betöltött elkövető és 14 évesnél fiatalabb sértett esetén állapítható meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.