Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az igazságügyi alkalmazottak javadalmazása

Az illetmény

IX.2.3. Az igazságügyi alkalmazottak díjazása

A kirendelési díj

Az igazságügyi alkalmazott akkor jogosult kirendelés díjra, ha a szolgálati helyétől eltérő településen működő igazságügyi szervhez rendelik ki, és a kirendelés helyéről szolgálati helyére naponta nem tud visszautazni.

A kirendelési díj a kirendelésen töltött munkanapokra élelmezési költségátalányként illeti meg az igazságügyi alkalmazottat.

Nem számolható el kirendelési díj azon munkanapokra, amikor az igazságügyi alkalmazott belföldi kiküldetési díjra jogosult, valamint ha az élelmezést a kirendelés helyén természetben biztosítják.

A kirendelési díj összege munkanapra vetítve az illetményalap egy munkanapra eső részének 10 százaléka. A díj számítás további szabályait az Iasz. 115.§ (1), (3)-(4) bekezdései rögzítik.

Az ügyeleti és készenléti díj

E díjazás az igazságügyi alkalmazottat kizárólag a munkaidején túl végzett ügyeletért és készenlétért illeti meg.

A díjazás ügyelet esetén – pihenő vagy munkaszüneti nap kivételével – az igazságügyi alkalmazott ügyeletben töltött órákra eső illetményével, készenlét esetén a készenlétben töltött órákra járó illetménye 50 százalékával egyezik meg. Pihenő vagy munkaszüneti napon teljesített ügyeletért vagy készenlétért előbbi díjazás kétszerese illeti meg az igazságügyi alkalmazottat.

Az ügyelet vagy készenlét pénzben történő díjazása helyett az igazságügyi alkalmazottat kérelmére igazolt és fizetett szabadidő illeti meg, melynek tartama munkanapon végzett ügyelet vagy készenlét esetén megegyezik az ügyeletben vagy készenlétben töltött órák számával, pihenő vagy munkaszüneti napon végzett ügyelet vagy készenlét esetén az órák számának kétszeresével.

Az igazságügyi alkalmazott kirendelésének ideje alatt, a kirendelési hely érdekkörében felmerült ügyelet és készenlét ellátásáért fizetendő ügyeleti és készenléti díj igazságügyi alkalmazott részére történő kifizetéséről (csakúgy, mint illetményének és egyéb juttatásainak kifizetéséről is) a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell gondoskodnia azzal, hogy az ügyeleti és készenléti díjat a kirendelési hely vezetője köteles számára megtéríteni.

26/2012. (XIII. 29). OBH Utasítás

21/2012. (XI. 23.) OBH Utasítás

A rendkívüli munkavégzésért járó díjazás

Általános szabály, hogy a rendkívüli munkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban kell elrendelni.

Tisztviselők rendkívüli munkavégzése

A tisztviselők rendkívüli munkavégzésének ellentételezése a rendkívüli munkavégzéssel töltött idővel azonos tartamú fizetett és igazolt szabadidő. A heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkavégzés ellenértékeként kétszeres idejű szabadidő jár.

Amennyiben e szabadidő a rendkívüli munkavégzést követő 30 napon belül nem adható ki, azt pénzben kell megváltani, melynek mértéke az illetménynek a szabadidőre eső arányos összege.

Írnok és fizikai dolgozó rendkívüli munkavégzése

Az írnok és fizikai dolgozó rendkívüli munkavégzésének ellentételezése a rendkívüli munkavégzéssel töltött minden órára az illetményük 50 százalékkal növelt összege, rendkívüli munkavégzésük szabadidővel történő megváltására nincs lehetőség. A heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkavégzésért az előbbi összeg kétszerese illeti meg az írnokot vagy fizikai dolgozót.

A belföldi kiküldetési díj

Az igazságügyi alkalmazottat belföldi kiküldetés esetén napidíjként az illetményalap egy munkanapra eső részének 10 százaléka illeti meg, melynek célja az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezése.

Nem számolható el napidíj azon munkanapokra, amikor az igazságügyi alkalmazott kirendelési díjra jogosult, valamint ha az élelmezést a kiküldetés helyén természetben biztosítják.

Helyettesítési díj

Az igazságügyi alkalmazottat helyettesítési díj akkor illeti meg, ha más alkalmazott munkakörét látja el. Előbbiekből következik, hogy azonos munkakör ellátása esetén az igazságügyi alkalmazott helyettesítési díjra nem jogosult.

A helyettesítés esetei

Nem illeti meg helyettesítési díj

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az igazságügyi alkalmazottak jutalmazása

Szolgálati idő alapján járó jutalmazás – jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom
Igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony időtartama években Jubileumi jutalom mértéke havi illetményben
25 2
30 3
35 4
40 5

A jubileumi jutalom összegét az igazságügyi alkalmazott annak esedékességekor hatályos illetménye alapulvételével kell megállapítani és kifizetni.

Ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya nyugdíjazására figyelemmel szűnik meg, részére ki kell fizetni

Teljesítmény alapján adható jutalmazás

Az igazságügyi alkalmazott a feladatainak hosszabb időn át történő eredményes ellátásáért vagy adott feladat kiemelkedő teljesítéséért.

részesülhet.

11/2012. (VII. 16.) OBH Utasítás

6/2012. (IV. 13.) OBH Utasítás

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az igazságügyi alkalmazottak egyéb javadalmazása, kedvezményei és költségtérítései

Kötelezően adandó egyéb juttatások

Cafeteria-juttatás

Az igazságügyi alkalmazott –szolgálati jogviszonyának időtartamával arányos összegben – cafeteria-juttatásra jogosult, melynek éves összegét az OBH elnöke határozza meg.

E juttatás összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap 50 százalékánál és nem lehet magasabb e fizetési fokozat szerinti összeg háromszorosánál.

Bankköltség térítés

Az Iasz. rendelkezése alapján az igazságügyi alkalmazottat megillető javadalmazás és egyéb pénzbeli juttatás kifizetése az általa meghatározott fizetési számlára (banki lakossági folyószámlára) történő átutalással, előbbi számla hiányában csekkes készpénzkifizetéssel történik. A javadalmazás bankszámla számláról történő egyszeri felvétele, illetve a készpénzkifizetés kézbesítése az igazságügyi alkalmazott számára költségtöbbletet nem okozhat.

Éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához nyújtott támogatás

Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján az igazságügyi alkalmazott a képernyő előtti munkavégzéshez megfelelő éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához való hozzájárulásra jogosult.

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az igazságügyi alkalmazott – amennyiben a feltételeknek megfelel – utazási költségtérítésre jogosult.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés részletes szabályait az OBH elnökének és a költségvetési szervként működő bíróságok elnökeinek szabályzata tartalmazza.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

Adható egyéb juttatások

Az egyéb juttatásokról szóló 2/2005. OIT szabályzatban rögzített juttatásokra az igazságügyi alkalmazott az OBH és a bíróságok költségvetésben biztosított előirányzatoktól függően jogosult. Tehát ezen juttatások nem illetik meg alanyi jogon az igazságügyi alkalmazottat, kizárólag költségvetési fedezet megléte esetén adhatók.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.