Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ide lehet írni a lecke összefoglalását.

Követelmény

Itt lehet megfogalmazni a követelményeket.

Önállóan megoldható feladatok

  • Amennyiben vannak feladatok, itt lehet megadni, felsoroláslistában, vagy Normál stílusú folyó szövegként.

Az igazságügyi alkalmazottak javadalmazása

Az igazságügyi alkalmazottak illetményének, egyéb javadalmazásának a felsorolását az Iasz., továbbá az Iasz. rendelkezéseinek alapulvételével azok juttatásának részletszabályait az OBH elnöke, valamint előbbiek figyelembe vételével a bíróságok fejezetben működő költségvetési szervek vezetői határozzák meg.

A javadalmazás általános szabályai

Az igazságügyi alkalmazottak illetménye megállapításának az alapjául a mindenkori legalacsonyabb bírói alapilletmény szolgál. A legalacsonyabb bírói alapilletmény összegét minden évben a költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés dönti el.

Előbbi szabály alól kivételt jelent az OBH elnökhelyettese, mivel illetményére a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek az államtitkár javadalmazására, juttatásaira az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendeletnek az államtitkár részére biztosított juttatásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az igazságügyi alkalmazott

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az illetmény

Az igazságügyi alkalmazott illetménye az alábbi tételekből áll:

Az alapilletmény

Általános szabály, hogy az igazságügyi alkalmazott alapilletménye és az alapilletmény jellegű pótlékainak együttes összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege.

Az igazságügyi alkalmazotti alapilletményének megállapítása ún. besorolással történik. A besorolás az igazságügyi alkalmazott alapilletményének fizetési osztályba és fizetési fokozatba való elhelyezése.

A besorolás az igazságügyi alkalmazott

Az igazságügyi alkalmazottak fizetési osztálya és fokozata

Szolgálati idő meghatározása
Munkakör csoport Szolgálati időként figyelembe kell venni Szolgálati időként – részben vagy egészben – figyelembe vehető
bírósági titkár kinevezéséig a más igazságügyi vagy ügyészségi szervnél azonos jellegű munkakörben eltöltött időt kinevezéséig a jogi képesítéshez kötött munkakörben a jogi szakvizsga letételének napjától számított idő
bírósági fogalmazó kinevezéséig a más igazságügyi vagy ügyészségi szervnél azonos jellegű munkakörben eltöltött időt  a kinevezéséig a korábbi munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői, kormányzati ügykezelői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti jogviszony idejét
tisztviselő kinevezéséig a más igazságügyi vagy ügyészségi szervnél azonos jellegű munkakörben eltöltött időt 
  • felsőfokú végzettségű tisztviselő esetén a kinevezésig a szakirányú végzettségének megfelelő munkakörben eltöltött időt 
  • egyéb esetben a kinevezéséig a korábbi munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői, kormányzati ügykezelői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti jogviszony idejét
írnok kinevezéséig a más igazságügyi vagy ügyészségi szervnél azonos jellegű munkakörben eltöltött időt  kinevezéséig a korábbi munkaviszony, kormánytisztviselői, köztisztviselői, kormányzati ügykezelői, közszolgálati ügykezelői, közalkalmazotti jogviszony idejét

A III. fizetési osztályba a munkakörükre előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetem, főiskola) rendelkező tisztviselők, a IV. fizetési osztályba a legalább középfokú iskolai végzettségű tisztviselők és írnokok tartoznak.

A munkakörre előírt iskolai végzettséget az IM rendelet rögzíti, mely rendelet aktualizálása folyamatban van.

A IV. fizetési osztályba sorolt írnokok alapilletménye – figyelemmel munkaköri feladataikra – legfeljebb két fizetési fokozattal csökkentett fokozatban is megállapítható.

Az igazságügyi szolgálati jogviszony ideje alatt magasabb fizetési osztályba való besorolás esetén követendő szabály

Amennyiben a IV. fizetési osztályba besorolt igazságügyi alkalmazott – munkakörének változása miatt – magasabb fizetési osztályba kerül besorolásra, az addig elért fizetési fokozatát az új fizetési osztályban legfeljebb két fokozattal csökkenteni lehet, azonban az új alapilletményt a korábbinál magasabb összegben kell megállapítani.

Az alapilletmény meghatározására vonatkozó további szabályok

A IV. fizetési osztályba tartozó, nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy munkakörének betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítéssel rendelkező tisztviselő részére az illetményalap 15 százalékával emelt összegű alapilletményt kell megállapítani.

A munkavégzés színvonalára figyelemmel az igazságügyi alkalmazott alapilletménye legfeljebb 30 százalékkal emelt vagy 20 százalékkal csökkentett összegben is megállapítható.

Az Iasz. rendelkezése folytán az igazságügyi szervet indokolási kötelezettség kizárólag az igazságügyi alkalmazott alapilletményének csökkentett összegben való meghatározásakor terheli, tehát az alapilletmény emelt összegben való megállapítása illetve ezen emelt összeg csökkentése vagy megvonása esetén nem.

Átlagon felüli színvonalú munkavégzés esetén a bírósági titkár egy, míg a tisztviselő és az írnok két alkalommal – soron kívül, az év első napján – eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható. Két soron kívüli előresorolás között legalább 6 évnek kell eltelnie.

A Kúria és az OBH igazságügyi alkalmazottai alapilletményének megállapítása tekintetében az Iasz. 103/A.§ rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

A szolgálati idő meghatározása

Az igazságügyi alkalmazottak fizetési fokozatát az igazságügyi szolgálati idő határozza meg, ez alól kivételt a bírósági fogalmazó és a fizikai dolgozó jelent a már említettek szerint.

Fő szabály szerint az igazságügyi szolgálati idő kezdete a kinevezés napja, azzal, hogy a kezdő töredékévet egész évnek kell számítani, azonban szolgálati időként - a munkáltató döntésétől függően vagy kötelező jelleggel - az alábbi táblázatban rögzített időtartamok beszámítására kerül vagy kerülhet sor.

Fizetési osztályok és fokozatok áttekintése
Munkakör csoport Fizetési osztály Fizetési fokozat
bírósági titkár I. 1-4.
bírósági fogalmazó II.* 1-4.
tisztviselő III vagy IV. 1-14.
írnok IV. 1-14.
fizikai dolgozó felek közös megegyezésével az Mt. alapján kell megállapítani

A táblázatban rögzített igazságügyi szolgálati idő beszámítása során figyelemmel kell lenni a helyes bérarányok fenntartására.

Az igazságügyi alkalmazottak pótléka

Az igazságügyi alkalmazottak számára megállapított pótlékot az illetmény számfejtéssel egy időben kell számfejteni és az illetménnyel egy időben kell kifizetni.

A vezetői pótlék

Az Iasz. szerinti vezetők az Iasz. 6. számú mellékletében meghatározott pótlékra jogosultak azzal, hogy az irodavezető vezetői pótlékra kizárólag abban az esetben jogosult, ha legalább két beosztottja van.

A beosztási pótlék

Az igazságügyi alkalmazottak közül kizárólag a Kúrián és az OBH-ban szolgálatot teljesítő felsőfokú végzettségű tisztviselők jogosultak beosztási pótlékra. E felsőfokú végzettségű tisztviselők akkor is jogosultak a beosztási pótlékra, ha felsőfokú végzettségük nem szükséges a munkakörük betöltéséhez.

A beosztási pótlék mértéke az illetményalap 10-15 százaléka.

A címpótlék

A tisztviselők főtanácsosi vagy tanácsosi címre lehetnek jogosultak, melyek részletes szabályai a következő OBH normatív utasítások rögzítik:

11/2012. (VII.16) OBH Utasítás

6/2012. (IV. 13.) OBH Utasítás

A főtanácsosi címmel járó pótlék az illetményalap 15 százaléka, míg a tanácsosi címmel járó pótlék az illetményalap 10 százaléka. A címpótlékot határozatlan időre kell megállapítani.

Az idegennyelv-tudási pótlék

Az idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultság nem alanyi jog. Az igazságügyi alkalmazott akkor jogosult idegennyelv-tudási pótlékra, ha

Az idegennyelv-tudási pótlékot minden idegen nyelv után külön-külön meg kell határozni. E pótlék összegének alapját is a mindenkori legalacsonyabb bírói alapilletmény összege határozza meg, azzal, hogy pótlék összege függ az adott idegen nyelv típusától és a nyelvvizsga szintjétől.

Az angol, francia és német nyelvek ismeretét az Iasz. magasabb összegű pótlékkal ismeri el, mint más idegen nyelveket, továbbá ezen három idegen nyelv esetén ítéli meg alapfokú nyelvismeret esetén is e pótlékot.

Ha az igazságügyi alkalmazott ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de eltérő fokozatú, illetve különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékot kell megállapítani.

A nyelvpótlék
Idegennyelv- tudás típusa, fokozata Idegennyelv-tudási pótlék mértéke %-ban
angol, francia, német felsőfokú C 12
angol, francia, német középfokú C 8
angol, francia, német alapfokú C 2
angol, francia, német felsőfokú A vagy B 8
angol, francia, német középfokú A vagy B 4
egyéb nyelv felsőfokú C 8
egyéb nyelv középfokú C 4
egyéb nyelv felsőfokú A vagy B 4
egyéb nyelv középfokú A vagy B 2

Kivétel a fenti szabályozás alól

A feltételeknek való megfelelés esetén sem állapítható meg az igazságügyi alkalmazott részére idegennyelv-tudási pótlék, ha a nyelvvizsga megszerzéséhez tanulmányi szerződés alapján az igazságügyi szervtől pénzügyi támogatást kapott mindaddig amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.

A munkaköri pótlék

A munkaköri pótlékok rendszere
Munkakör megnevezése Munkaköri pótlék összege az illetményalap %-ában
bírósági ügyintéző 10-15 %
törvényszéki végrehajtó 8 %
törvényszéki égrehajtási ügyintéző 8 %

A képzettségi pótlék

Az igazságügyi alkalmazott részére képzettségi pótlék állapítható meg

feltéve, ha a megszerzett ismeretek a munkaköre ellátásánál vagy a feladatainak teljesítése során közvetlenül hasznosíthatók.

A képzettségi pótlék összege az illetményalap 10-30 százaléka.

Kivétel a fenti szabályozás alól:

A feltételeknek való megfelelés esetén sem állapítható meg az igazságügyi alkalmazott részére képzettségi pótlék, ha a képzettség megszerzéséhez tanulmányi szerződés alapján az igazságügyi szervtől pénzügyi támogatást kapott mindaddig, amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.