Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Ide lehet írni a lecke összefoglalását.

Követelmény

Itt lehet megfogalmazni a követelményeket.

Önállóan megoldható feladatok

  • Amennyiben vannak feladatok, itt lehet megadni, felsoroláslistában, vagy Normál stílusú folyó szövegként.

Az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartása

Az Iasz. 93.§-a az igazságügyi szerv, mint munkáltató kötelezettségévé teszi az igazságügyi alkalmazottakról, mint munkavállalókról való személyi nyilvántartás vezetését, azzal, hogy a központi személyi nyilvántartás feladatkörét az OBH látja el.

A személyi adatokat tartalmazó nyilvántartás adatkezelésének, adatfeldolgozásának célja az előbb említett törvényi kötelezettség adatkezelőre vonatkozó előírásainak teljesítése.

Az Iasz. rendelkezése alapján a járásbírósági (a fővárosban kerületi bírósági) és a közigazgatási és munkaügyi bírósági igazságügyi alkalmazottak személyi adatlapját a törvényszéken is nyilván kell tartani. Előbbi rendelkezés oka, hogy a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek egyik következménye, hogy e bíróságokkal szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak illetményének és egyéb javadalmazásának pénzügyi fedezete nem helyi szinten, hanem az érintett törvényszékek költségvetésében kerül biztosításra az ehhez kapcsolódó illetmény számfejtési feladatokkal egyetemben.

A személyi nyilvántartás megjelenési formái

A bíróságokon és az OBH-ban az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartása papír alapon és elektronikus formában is megjelenik.

A személyi nyilvántartás személyes adatot, különleges adatot, bűnügyi személyes adatot és közérdekből nyilvános adatot tartalmazhat.

A személyi nyilvántartás tartalma

A személyi nyilvántartás vezetése során kiemelt figyelmet kell fordítani:

A papír alapú személyi nyilvántartás vagy más néven a személyi anyag lajstromozása és kezelése a bírósági ügyvitel szabályairól szóló többször módosított 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet előírásainak és a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzatnak megfelelő elnöki ügyvitel szerint történik.

A bíróságokon minden igazságügyi alkalmazott önálló elnöki lajstromszámmal és névvel ellátott személyi anyaggal rendelkezik, mely adattartalma az Iasz. 93.§ (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelel.

A személyi nyilvántartás tartalmának módosítása, törlése

Az igazságügyi alkalmazottak kötelezettsége, hogy a nyilvántartott adataikban bekövetkezett változásokat (pl. névváltozás, gyermek születése) az (igazságügyi szerv részére haladéktalanul, írásban bejelentsék.

Az igazságügyi alkalmazottak a róluk készült személyi nyilvántartásban szereplő helytelen adatok helyesbítését bármikor, a munkáltatói jogkör gyakorlójától írásban kérhetik. Amennyiben az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartásukba történő betekintésük során jogellenesen nyilvántartott adatot észlelnek, szintén a munkáltatói jogkör gyakorlójához címzett írásos kérelmükkel azok törlését kérhetik.

A személyi nyilvántartásban szereplő helytelen adatok helyesbítését, valamint a jogellenesen nyilvántartott adatok törlését a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítására soron kívül el kell végezni.

Az igazságügyi alkalmazott jogosult a jogellenesen kért adatok közlését megtagadni.

A személyi nyilvántartásba való betekintési jogosultság

Az igazságügyi alkalmazottak a róluk készült személyi nyilvántartásba, vagyis személyi anyagukba bármikor betekinthetnek.

E betekintési jogosultság kizárólag saját személyi nyilvántartásuk tekintetében illeti meg az igazságügyi alkalmazottakat.

A személyi nyilvántartásba való betekintésre jogosultak köre

A személyi nyilvántartás tartalmáról való tájékoztatás

Általános szabály szerint az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartásában szereplő adatairól tájékoztatás – a közérdekből nyilvános adatokon túl – nem (igazságügyi szerv részére kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon adható ki.

Az igazságügyi alkalmazott közérdekből nyilvános adatai

Az általános szabály alóli kivételek

A személyi nyilvántartás őrzése

Az Iasz. rendelkezései alapján az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartását a szolgálati jogviszony megszűnését követő 50 évig meg kell őrizni.

A személyi nyilvántartás és annak részeként a személyi adatlap őrzése az OBH elnöke és a munkáltatói jogkört gyakorló vezető utasítása szerint történik. Az őrzésre vonatkozó jogszabályi és egyéb feltételek meglétének és betartásának felelőssége előbbi vezetőket terheli.

Az 50 év őrzési idő letelte után a személyi nyilvántartás nem selejtezhető, azt előzetes egyeztetés után az illetékes levéltárnak át kell adni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A személyi adatlap

Az előbbi felsorolás 4. pontja rögzíti a személyi adatlap nyilvántartási kötelezettségét.

A személyi adatlap a személyi nyilvántartás nélkülözhetetlen része. Az adatlapon feltüntetett adatok háttér-dokumentációját a személyi nyilvántartás tartalmazza.

A személyi adatlap tartalmát az Iasz. 2. számú melléklete tartalmazza.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.