Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony megszűnése

A szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése

Az igazságügyi alkalmazotti jogviszony (igazságügyi szerv által jogellenesen történő megszüntetésének jogkövetkezményei:

Ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy az (igazságügyi szerv jogellenesen szüntette meg az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyát, az egyes jogkövetkezmények annak függvényében alkalmazhatóak, hogy az igazságügyi alkalmazott továbbra is fenn kívánja-e tartani szolgálati jogviszonyát.

A szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének következményei
A szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei
Az igazságügyi alkalmazott kívánja a szolgálati jogviszonyának további fenntartását Az igazságügyi alkalmazott nem kívánja a szolgálati jogviszonyának további fenntartását
 • a szolgálati jogviszony folytonos, az igazságügyi alkalmazottat eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni
 • meg kell téríteni -a máshonnan meg nem térülő -  elmaradt illetményét és az egyéb juttatásokat
 • meg kell téríteni a jogellenes megszüntetésből eredő kárát
 • úgy kell tekinteni, mintha a szolgálati jogviszony a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjával közös megegyezéssel szűnt volna meg
 • meg kell téríteni – a máshonnan meg nem térülő - elmaradt illetményét és az egyéb juttatásokat
 • pénzben meg kell váltani az időarányosan járó és még fennmaradó szabadságát
 • meg kell téríteni a jogellenes megszüntetésből eredő kárát
 • meg kell fizetni a felmentési időre járó átlagilletmény
 • meg kell fizetni a végkielégítést

Nem kell megtéríteni azt az összeget, amely máshonnan megtérült (pl.: ha az igazságügyi alkalmazott időközben máshol elhelyezkedett, a részére megtérítendő összeget az új munkahelyén kapott díjazásának összegével csökkenteni kell).

A szolgálati jogviszony körében figyelembe vehető jövedelem:

Az (igazságügyi szerv köteles megtéríteni az elmaradt cafeteria-juttatásokat, ugyanakkor nem kell megtérítenie azon szolgáltatások pénzbeli értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak a munkavégzés esetén járnak, továbbá a költségtérítés címén kapott összeget (így például az (igazságügyi szerv által megtérített munkába járás költségeit). Elmaradt illetmény jogcímén a munkáltató megtérítési kötelezettsége azon illetményre és egyéb járandóságra terjed ki, melyet az igazságügyi alkalmazott a jogellenes intézkedés hiányában megkapott volna. Mindebből következően nem áll fenn a munkáltató megtérítési kötelezettsége abban az esetben, ha az igazságügyi alkalmazottat – például keresőképtelensége miatt – illetmény egyébként sem illette volna meg.

A hivatalvesztés, illetőleg elbocsátás fegyelmi büntetés esetén a jogellenes megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a bíróság megállapítja a fegyelmi határozat jogellenességét.

Példa

Példák az igazságügyi szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésére:

 • ha az (igazságügyi szerv a keresőképtelen igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyát felmentéssel a keresőképtelenség ideje alatt megszünteti;
 • a felmentést szóban közölték az igazságügyi alkalmazottal;
 • a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközhet, ha munkaügyi per következtében eredeti munkakörébe visszahelyezett igazságügyi alkalmazottat átszervezés miatt ismét felmentik, és bebizonyosodik, hogy az átszervezés egyébként nem volt valós;
 • az igazságügyi alkalmazott kényszerítésre hivatkozással jogszerűen támadja meg a közös megegyezést elfogadó akaratnyilatkozatát, ha az (igazságügyi szerv megszüntetésének módja tekintetében az azonnali döntésre való felszólítással olyan helyzetet teremt, amely alkalmas arra, hogy az igazságügyi szolgálati jogviszony megszüntetés jogi feltételeiben járatlan munkavállalóra kényszerítő módon hasson, megfélemlítse, vagy megtévessze;
 • az (igazságügyi szerv nem indokolja a döntését, vagy az indokolás nem valós, nem okszerű, vagy nem világos;
 • próbaidő lejártát követően közölt azonnali hatállyal történő megszüntetés.

Nem jogellenes az igazságügyi szolgálati jogviszony megszüntetése:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az igazságügyi szolgálati jogviszony igazságügyi alkalmazott által történő jogellenes megszüntetése

Amennyiben az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya jogellenes megszüntetésére irányuló magatartást tanúsít, igazságügyi szolgálati jogviszonya – azt követő napon, hogy a szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségének még eleget tehetett volna – a törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnés következményeire a hivatalvesztés (elbocsátás) fegyelmi büntetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az igényérvényesítés bíróság előtti szabályai

Az (igazságügyi szerv jogellenes szolgálati jogviszony megszüntetésére hivatkozással a közléstől számított 15 napon belül lehet a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz keresettel fordulni.

A 15 napos keresetindítási határidő úgynevezett eljárásjogi határidő, így megtartottnak kell tekinteni, ha a keresetlevelet az igazságügyi alkalmazott legkésőbb a határidő utolsó napján postára adta.

Amennyiben az igazságügyi alkalmazott e 15 nap alatt valamely okból akadályoztatva van a keresetlevél benyújtásában, igazolással élhet. Az igazolási kérelmet a mulasztástól – akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől – számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A mulasztástól számított 3 hónapon túl igazolási kérelmet már nem lehet benyújtani. Az igazolási kérelemben:

Eltérően alakul a keresetindítási határidő, ha az (igazságügyi szerv egyoldalú intézkedése nem tartalmaz jogorvoslati kioktatást, ilyenkor az igazságügyi alkalmazott részére 6 hónap áll a rendelkezésére, hogy a keresetlevelet benyújtsa. A 6 hónap elteltével az igény nem érvényesíthető. Ez a határidő már jogvesztő, elmulasztása esetén igazolással élni nem lehet.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.