Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony megszűnése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony megszüntetése

A megszüntetés mindig jognyilatkozathoz kötött, vagyis egyik (vagy mindkét) fél akarja a jogviszony megszüntetését.

Esetei:

A megszüntetés módjaira vonatkozó rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet, azok törvényben meghatározott listája taxatív.

A kinevezéshez hasonlóan a szolgálati jogviszony megszüntetése során is kötelező az írásbeliség. Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat érvénytelen, kivéve, ha a felek akaratából teljesedésbe ment.

Az (igazságügyi szerv a felmentést, a vezetői megbízás visszavonása következtében előállott szolgálati jogviszony megszüntetését köteles megindokolni oly módon, hogy abból a szolgálati jogviszony megszüntetésének oka világosan kitűnjön. Vita esetén az igazságügyi szervnek kell bizonyítania, hogy a hivatkozott indoka valós és okszerű volt. Az indokolási kötelezettség elmaradása a szolgálati jogviszony megszüntetésének jogellenességét eredményezi.

Az (igazságügyi szerv a szolgálati jogviszonyt megszüntető egyoldalú jognyilatkozatában köteles az igazságügyi alkalmazottat kioktatni arról, hogy azzal szemben a közléstől számított 15 napon belül keresetlevéllel fordulhat az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. A bírósághoz fordulás határidejéről való kioktatás elmaradása esetén a szolgálati jogviszony megszüntetése nem válik jogellenessé, az igény azonban a 15 nap helyett 6 hónapig érvényesíthető. Ez a határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén még igazolással sem menthető ki. Elegendő azonban, ha az igazságügyi alkalmazott a keresetlevelet 6 hónapon belül postára adja, nem szükséges, hogy a keresetlevél a 6 hónapon belül be is érkezzen a bíróságra.

A szolgálati jogviszony megszüntetése esetén a munkáltatót terhelo indokolási kötelezettség
A szolgálati jogviszony megszüntetése esetén
az igazságügyi szervet indokolási kötelezettség terheli az igazságügyi szervet nem terheli indokolási kötelezettség
felmentés felek közös megegyezése
vezetői megbízás megszűnése esetén, amikor az igazságügyi szerv nem tud más megfelelő munkakört felajánlani, vagy azt az igazságügyi alkalmazott nem fogadja el próbaidő alatt azonnali hatállyal
hivatalvesztés (elbocsátás) fegyelmi büntetés jogerős kiszabása az igazságügyi alkalmazott felmentése esetén, ha a felmentés időpontjában nyugdíjasnak minősül

A felek közös megegyezése

A szolgálati jogviszonyt az (igazságügyi szerv és az igazságügyi alkalmazott közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti.

Közös megegyezés esetén a felek szabadon döntenek a szolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos bármely kérdésben (pl.: annak időpontjáról) a megállapodás azonban tartalmazza:

A felek szolgálati jogviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozatai külön okiratba is foglalhatóak. A felek jognyilatkozata akkor érvényes, ha az

A szolgálati jogviszony közös megegyezéses megszüntetése esetén az igazságügyi szervnek nincs indokolási, illetőleg jogorvoslati kioktatási kötelezettsége.

A közös megegyezés létrejöttét követően jognyilatkozatát egyik fél sem vonhatja vissza egyoldalúan. A megállapodás azonban utóbb az érvénytelenségre vonatkozó szabályok szerint – tévedésre, közös téves feltevésre, jogellenes fenyegetésre vagy kényszerre történő hivatkozással – a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 30 napon belül megtámadható.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az igazságügyi alkalmazott lemondása

Az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyáról bármikor lemondhat. A lemondási idő 2 hónap, a felek azonban rövidebb időben is megállapodhatnak. Hosszabb időtartamban tehát nem (ide nem értve a közös megegyezéssel történő megszüntetés esetét).

Határozott idejű kinevezés esetén a lemondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tarthat. A lemondási idő alatt bekövetkezett keresőképtelenség, illetve az ekkor kiadott, vagy igénybe vett szabadság időtartamával a lemondási idő nem hosszabbodik meg, az igazságügyi szolgálati jogviszony megszüntetésének időpontja nem módosul.

A lemondási idő alatt az igazságügyi alkalmazott köteles munkát végezni, kivéve ha az (igazságügyi szerv munkavégzési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítette. A mentesítés idejére az igazságügyi alkalmazottat megilleti illetménye időarányos része, kivéve azt az időtartamot, amikor illetményre egyébként sem lenne jogosult (pl.: keresőképtelenség vagy a letöltendő szabadságvesztés időtartama alatt).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Felmentés

A felmentés az igazságügyi szolgálati jogviszony munkáltató általi megszüntetése, amely történhet

A törvény taxatíve meghatározza azokat az okokat, amelyre hivatkozással a szolgálati jogviszony felmentéssel megszüntethető:

Ha az alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a szolgálati jogviszony megszüntetésre csak akkor kerülhet sor, ha az (igazságügyi szerv nem tud az igazságügyi alkalmazott állapotának, iskolai végzettségének, besorolásának megfelelő más munkakört felajánlani, vagy azt az igazságügyi alkalmazott nem fogadja el. Fontos kiemelni, amennyiben az egészségügyi alkalmatlanságra okot adó körülmény felmerülése esetén az igazságügyi alkalmazott nem vesz részt az (igazságügyi szerv által elrendelt orvosi vizsgálaton – ezzel megszegve együttműködési kötelezettségét –, e magatartását úgy kell értékelni, hogy alkalmatlanságát nem vitatja.

A nem egészségügyi okon alapuló alkalmatlanság esetén az alkalmatlanság tényét az igazságügyi alkalmazott értékelésének tartalmaznia kell.

Felmentési tilalom

Az alkalmatlanság, illetőleg a felajánlott új munkakör el nem fogadása esetén sem szüntethető meg a szolgálati jogviszony felmentéssel az alábbi időtartamok és az azt követő 30 nap alatt:

Az (igazságügyi szerv a felmentést köteles megindokolni oly módon, hogy abból a felmentés oka világosan kitűnjön. Vita esetén az igazságügyi szervnek kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.

Felmentési idő

A felmentési idő három hónap, azonban kettő hónap abban az esetben, ha az igazságügyi alkalmazott a részére felajánlott új munkakört nem fogadta el, illetőleg egy hónap akkor, ha a felmentés az igazságügyi alkalmazott nem egészségügyi okból történő alkalmatlansága esetén történt. Határozott idejű szolgálati jogviszony esetén a felmentési idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tarthat.

Felmentési idő kiszámítása
3 hónap
  • alapeset
  • vezetői megbízás visszavonása és az igazságügyi szolgálati jogviszony egyidejű megszűnése esetén, ha az a munkáltató nem tudott új megfelelő munkakört
2 hónap az igazságügyi alkalmazott nem fogadta el a felajánlott új munkakört
1 hónap
  • felmentés nem egészségügyi okból történő alkalmatlanság esetén történt
  • vezetői megbízás visszavonása és az igazságügyi szolgálati jogviszony egyidejű megszűnése esetén, ha az új megfelelő munkakört az igazságügyi alkalmazott nem fogadta el.
3 hónap, de legfeljebb a határozott idő lejártáig határozott idejű szolgálati jogviszony esetén

Önmagában az a körülmény, hogy az (igazságügyi szerv a szolgálati jogviszony megszüntetésekor a törvényben előírt felmentési időt nem, vagy az előírtnál rövidebb tartamban állapította meg, a felmentést önmagában nem teszi érvénytelenné. Ilyen esetben a szolgálati jogviszony megszűnése napjának a törvény szerinti felmentési idő lejártának a napját követő napot kell tekinteni.

Példa

Az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyát felmentéssel azért szüntették meg, mert átszervezés miatt megszűnt az álláshelye és más megfelelő munkakört nem tudtak részére felajánlani, egyben részére 2 hónap felmentési időt állapítottak meg, melynek teljes tartamára mentesítették a munkavégzési kötelezettség alól. A szolgálati jogviszony fentiek szerinti megszüntetése esetén a 2 hónapos felmentési idő 2013. március 15. napján járt volna le. Figyelemmel azonban arra, hogy a felmentési idő csak abban az esetben 2 hónap, ha a felajánlott új munkakört az igazságügyi alkalmazott nem fogadja el, de ez jelen esetben nem áll fenn, a felmentési idő 3 hónap. Így tehát bár a felmentés érvényes, a szolgálati jogviszony 2013. április 15. napján tekinthető megszűntnek.

Az igazságügyi alkalmazottat a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell; ezen időszak alatt nem kell munkát végeznie, viszont jogosult az illetményére.

Felmentés esetén az igazságügyi alkalmazott részére végkielégítés jár, melynek mértéke az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonyban töltött idejének függvénye.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Próbaidő alatt azonnali hatállyal

A kinevezési okiratban érvényesen kikötött – legfeljebb 3 hónapos próbaidő alatt – bármelyik fél

A felmentési korlátozások – tekintettel arra, hogy azok csak a szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén tekinthetőek irányadónak – a próbaidő alatt nem jelentenek védelmet az igazságügyi alkalmazott számára.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Áthelyezés

Az áthelyezéssel a szolgálati jogviszony folytonossága nem szakad meg, de az (igazságügyi szerv személyében beálló változásra tekintettel szükséges, hogy a felek elszámoljanak egymással, ezért az Iasz. a szolgálati jogviszony megszűnésekor irányadó szabályokat rendeli alkalmazni.

Nem szükséges azonban:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A vezetői megbízás megszűnése esetén az igazságügyi szerv nem tud más megfelelő munkakört felajánlani, vagy azt az igazságügyi alkalmazott nem fogadja el

A szolgálati jogviszony megszűnésének egy teljesen önálló esetkörét képezi, mikor az igazságügyi alkalmazott vezetői megbízásának megszűnésekor az (igazságügyi szerv nem tud más megfelelő új munkakört felajánlani, vagy azt az igazságügyi alkalmazott nem fogadta el.

A vezetői megbízás megszűnik:

A vezetői megbízás bármikor egyoldalúan visszavonható, azt az (igazságügyi szerv indokolni köteles. Az indokolásnak a felmentéshez hasonlóan valóságosnak és okszerűnek kell lennie, melyek bizonyítására az (igazságügyi szerv köteles. Ha a munkakör visszavonásának oka a vezetői feladatok ellátására való alkalmatlanság, ennek tényét az értékelésnek is tartalmaznia kell.

Példák a vezetői megbízás visszavonására:

Ha a vezetői megbízás visszavonása nem jár együtt a szolgálati jogviszony egyidejű megszűnésével, az igazságügyi alkalmazott részére adott igazságügyi szerven belül másik megfelelő munkakört kell felajánlani. A határozott idejű vezetői megbízás lejártakor az igazságügyi alkalmazottat korábbi munkakörébe, vagy legalább az azzal azonos szintű munkakörbe kell visszahelyezni.

A felmentési idő

Az igazságügyi alkalmazottat a felmentési idő teljes időtartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettsége alól.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Hivatalvesztés (elbocsátás) fegyelmi büntetés jogerős kiszabásával

Amennyiben a fegyelmi eljárás tisztviselők esetén hivatalvesztés, egyéb igazságügyi alkalmazottak esetén elbocsátás fegyelmi büntetéssel zárul, a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése alapján a szolgálati jogviszony megszüntetésre kerül.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.