Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az igazságügyi szolgálati jogviszony létesítése

A kinevezés formai követelményei

A kinevezés elfogadása és az írásbeliség

A kinevezés feltétele a munkáltató által írásban megtett ajánlat az igazságügyi szolgálati jogviszony létesítésére (ez a szűk értelemben vett kinevezés), melyet a jogviszony létrejöttéhez a leendő igazságügyi alkalmazottnak el is kell fogadnia. Figyelemmel arra, hogy az Iasz. a szolgálati jogviszony létesítését írásbeliséghez köti, a kinevezési okirat elfogadásának szintén írásban kell megtörténnie. Összegezve, a kinevezés nem más, mint a felek kétoldalú, írásba foglalt megállapodása igazságügyi szolgálati jogviszony létesítésére.

Nem szükséges, hogy az elfogadás külön okiratban valósuljon meg, elegendő, ha a kinevezési okiraton - annak átolvasását követően – az érintett írásban úgy nyilatkozik, hogy az abban foglaltakat elfogadja és az okiratot saját kezűleg aláírja. Az írásbeliség követelményének általában megfelel az úgynevezett egyszerű írásba foglalás, mely történhet kézzel írott vagy akár nyomtatott formában is, az aláírás azonban mindig saját kezűleg kell, hogy történjen.

A munkáltató kötelezettsége, hogy a kinevezés írásba foglalásáról gondoskodjon és annak egy eredeti példányát az igazságügyi alkalmazottnak átadja. Így, ha a szolgálati jogviszony létesítésére az alaki kötöttségek megszegésével került sor, az érvénytelenség a munkáltató hibájából következik be.

Ilyenkor a munkáltatói – az igazságügyi alkalmazottnak fel nem róható – felmentéskor irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Az írásbeliség elmaradása miatt bekövetkezett érvénytelenséget a felek orvosolhatják azzal, hogy a kinevezést és annak elfogadását utóbb írásba foglalják. Ha ez valamely okból nem lehetséges, mert például valamelyik fél ezt nem kívánja, a szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

A kinevezés, mint írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek – és akkor képes jogkövetkezmények kiváltására –, ha azt az igazságügyi alkalmazottnak átadják. Mindezek miatt célszerű, ha az átadás tényét az igazságügyi alkalmazott a munkáltatót megillető eredeti példányon a kinevezés elfogadásával egyidejűleg aláírásával is igazolja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az eskü

A kinevezéskor az igazságügyi alkalmazottnak esküt kell tennie a munkáltatói jogkör gyakorlója előtt, mely a kinevezés érvényességi kelléke. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni. Ha az igazságügyi alkalmazott az eskü letételében akadályoztatva van, az esküt ennek megszűnésétől számított 8 napon belül kell letennie. Az eskü szövegét az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről szóló 2008. évi XXVII. törvény és az Iasz. együttesen határozza meg.

Az eskütevő meggyőződésétől függ, hogy az eskü zárásaként az „Isten engem úgy segéljen!” mondatot elmondja-e vagy sem. Az eskü szóbeli elhangzását megelőzően célszerű felhívni az eskütevő figyelmét ennek lehetőségére, és arra, hogy a zárómondat elmondása ellenére sem kerül rögzítésre az írott esküszövegbe. Ennek indoka az az alkotmányos követelmény, hogy az esküokmány nem tartalmazhat az eskütevő lelkiismereti, illetve vallási meggyőződésére utaló adatot.

Nem érvényességi feltétel, de a bírósági fogalmazók és bírósági titkárok kinevezési folyamatának szerves része az igazságügyi szolgálati jogviszony létesítése tényének a bíróságok hivatalos lapjában, a Bírósági Közlönyben való közzététele.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az igazságügyi szolgálati jogviszonyban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az igazságügyi szervezetrendszer átláthatósága, a korrupció megelőzése és a közbizalom megerősítése iránti igény hívta életre. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályai az igazságügyi alkalmazott jogai és kötelezettségei körében kerül részletesebben kifejtésre.

Az igazságügyi alkalmazottak kinevezésének formai követelményei
A kinevezés formai követelményei
általános követelményekkülönös követelmények
  • írásba foglalás és joghatályos közlés
  • eskü
  • kinevezési okirat elfogadása, aláírása
  • szolgálati jogviszony létesítésének közzététele
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.