Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének feladatai és kötelezettségei a törvényi szabályozás tükrében. Az Országos Bírói Tanács összetételére és működésére vonatkozó rendelkezések.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bíróságok központi igazgatása: Az Országos Bírósági Hivatal (OBH), az OBH elnöke és az Országos Bírói Tanács (OBT)

A Bszi. és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2012. január 1. napjával történő hatályba lépését követően, az igazságszolgáltatás működésének hatékonyabbá tétele, az átláthatóság növelése, az Európai Uniós elvárásoknak történő megfelelés teljesítése érdekében szükségessé vált az új törvényi rendelkezések módosítása és egyes rendelkezések pontosítása.

Ezért a 2012. júliusában hatályba lépő új rendelkezések tovább erősítették az OBT központi igazgatás területén végzett ellenőrzési jogosítványait, s az OBH elnökének egyes igazgatási feladatait a Tanács hatáskörébe helyezték.

Mindezek mellett az átláthatóság növelése érdekében az új szabályozás alapján az OBT ülésein tanácskozási joggal részt vehet a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, az OBT elnöke és a tanácskozási joggal részt vevők által meghívott eseti szakértő, továbbá az OBT elnöke által meghívott civil és egyéb érdekképviseleti szervezet képviselője is.

Az Országos Bírósági Hivatal

Önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az OBH-t az elnök vezeti.

Az OBH az OBH elnökének munkáját segíti. E körben

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az OBH elnöke

A Bszi. a központi igazgatás feladatát, a testületi szerv helyett egyszemélyi vezetőre - az OBH elnökére – bízza, mivel ez hatékonyabb, operatívabb vezetésre ad lehetőséget. Az egyszemélyi vezetés esetében a döntésekért viselt felelősség és a számon kérhetőség is jobban érvényesül.

Az OBH elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával

Megválasztása

Csak határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bíró lehet az OBH elnöke.

Jogállása

A Bszi. meghatározza az OBH elnöke esetében fennálló összeférhetetlenségi okokat. Így az OBH elnökévé nem választható:

Tekintettel arra, hogy az OBH elnökére a bírákra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, az OBH elnökének pl. a javadalmazására, a vagyonnyilatkozat tételére, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

A megbízatás megszűnése

Az elnök megbízatása megszűnik:

Ha az elnök megbízatása

Az OBH elnökének feladatai

Az OBH elnökének feladatai felölelik a teljes központi igazgatást, s a következő fő csoportokra, területekre (9) terjednek ki:

Az általános központi igazgatási feladatkörében

többek között:

Az OBH irányításával kapcsolatos feladatkörében

A bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatkörében

többek között:

A statisztikai adatgyűjtéssel, az ügyelosztással és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében

többek között:

Az OBT 58/2012. (IX. 17.) számú határozatában döntött az eljáró bíróság kijelölésénél figyelembe veendő elvekről.

Az elvek meghatározásánál célként határozta meg az ügyek pártatlan és ésszerű időn belül történő elbírálásának biztosítását, s hangsúlyozta a jogintézmény kivételes alkalmazásának szükségességét.

Az OBT elvei alapján kijelölés

A kijelöléssel érintett bíróság elnöke véleményének beszerzése kötelező. Az OBH félévente, az ügyforgalmi adatok feldolgozását követően összeállítja azon bíróságok listáját, akik kijelölhetők és akik kijelölést kezdeményezhetnek.

A kijelölt bíróság az elfogadott ügyelosztási rend alapján osztja ki az ügyet.

Mindezek alapján az eljáró bíróság kijelöléséről, az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében kiadott 3/2012. (II. 20.) OBH elnöki ajánlás tartalmazza a részletes szempontrendszert és eljárási rendet.

Tartalmazza többek között, hogy az eljáró bíróság kijelölése kapcsán a feleket jogorvoslati jog illeti meg. A fellebbezést a Kúria rövid határidővel, nemperes eljárásban bírálja el, vizsgálata csak a kijelölés jogszabályszerűségére irányul.

A személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében

Az OBH elnökének számos személyzeti jellegű feladata van. A létszámgazdálkodás feladatához kapcsolódóan többek között:

A bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében

többek között:

A képzéssel kapcsolatos feladatkörében

többek között:

Egyéb feladatkörében

Az OBH elnöke a fenti jogköröket a Kúria és a Kúria elnöke tekintetében a Kúria elnökének a törvényben foglalt jogai és kötelezettségei figyelembevételével gyakorolja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.