Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírói pályázati eljárásra vonatkozó szabályozás bemutatása, a bírói tanács rangsorától való eltérés esetén követendő eljárás és az OBT által kialakított szempontrendszer ismertetése. A pályázat eredményével szembeni jogorvoslat intézményének bevezetése.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bírói pályázat

A pályázat kiírása

A bírói álláshelyre néhány kivételtől eltekintve pályázatot kell kiírni.

Ilyen kivételnek minősül például:

A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet

Pályázat kiírására az OBH elnöke jogosult. Miután az adott bíróság elnöke az OBH elnökét az álláshely megüresedéséről értesítette, az OBH elnöke az adott álláshely ismételt betöltésének indokoltságát vizsgáló ügyforgalmi elemzést követően dönt arról, hogy

A pályázati felhívásnak a bírói kinevezéshez szükséges valamennyi feltételt tartalmaznia kell. Így tartalmaznia kell

Jogszabályban nem szereplő pályázati feltétel a munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén írható elő, erről a pályázókat tájékoztatni kell. A pályázati feltételekben rögzíteni kell azt is, ha a pályázónak vállalnia kell bizonyos időbeli korlátok között a más szolgálati helyre való kirendelést („mozgó” bírói álláshely). A pályázati felhívást

Vissza a tartalomjegyzékhez

A pályázat benyújtása

A pályázatot mindig a kiírt pályázatnak megfelelő bíróság elnökéhez kell benyújtani. Ez a pályázati pontrendszert is érintő megoldás az alsóbb fokú bíróság elnökének formálisan is lehetőséget biztosít a kiválasztási eljárás eredményének befolyásolására.

Az elnök:

A bíróság (törvényszék, ítélőtábla, Kúria) elnöke a pályázatokat haladéktalanul továbbítja a pályázati rangsor felállítására jogosult bírói tanácsnak illetve magasabb bírói álláshely esetében a véleményezésre jogosult kollégiumnak. A kollégium a véleményét megküldi a bírói tanácsnak. A pályázónak a pályázat benyújtásakor

Megjegyzés

2012. december 31. napjáig hatósági bizonyítvánnyal kellett eleget tenni ennek a követelménynek.

2013. január 1. napjától változott azonban a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 2009.évi XLVII. törvény.

Az új törvényi rendelkezés értelmében a hatósági bizonyítvány és a hatósági erkölcsi bizonyítvány egybeolvadt, neve hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Az igénylőnek kell választania a tekintetben, hogy hatósági bizonyítványt vagy erkölcsi bizonyítványt kér.

Ha a pályázó pályázata elkésett, azt az adott bírói állás tekintetében munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök elutasítja. Tehát a járásbíróság elnöke, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke ilyen jogkörrel nem rendelkezik. Hiányos pályázatot benyújtó pályázót rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot elutasítja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A pályázati rangsor

A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül, (attól függően, hogy a pályázatot milyen bíróságra írták ki)

bírói tanácsa a pályázókat meghallgatja, és a pályázatokat az elért pontszámoknak megfelelően rangsorolja.

A pályázati rangsor kialakítása során figyelembe veendő szempontokat a Bjt. és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet határozza meg.

A bírói tanács a pályázati rangsort a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontok szerinti pontozással – az egyes értékelési szempontokra adott pontszámok összegzése alapján – alakítja ki. A rangsor kialakítása során a bírói tanács értékeli többek között:

Megjegyzés

(A joggyakorlat idejének pontozása a jogi szakvizsgát követően jogi munkaterületen eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen három hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe. A pontozásnál az értékelés időpontjában fennálló joggyakorlati idő vehető figyelembe).

A bírói tanács a rangsor kialakítása során a pontszámok alapján kialakult sorrendtől nem térhet el. A 2012. július 17. napjától hatályos szabályozás értelmében, ha a rangsor valamely helyén több pályázó azonos pontszámmal szerepel, az azonos helyen szereplő pályázók közötti sorrendet a bírói tanács általi meghallgatás eredménye alapján kell felállítani.

Ha a bírói tanács általi meghallgatás során is azonos pontszámot érnek el a pályázók, közöttük a bírói tanács egyszerű szótöbbséggel hozott, írásbeli, indokolt határozatával sorrendet állít fel. A bírói tanács a pályázók rangsorát és a pályázatokat továbbítja a törvényszék, az ítélőtábla vagy a Kúria elnökéhez.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.