Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldalára (nem elérhető funkció)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

A bírói felelősség megállapítása feltételeinek, valamint a munkáltató felelősség alóli menetesülésének szabályai.

Követelmény

Nincs.

Önállóan megoldható feladatok

  • Nincs.

A bíró és a munkáltató kártérítési felelőssége

A bíró kártérítési felelőssége

A bíró munkáltatóval szemben fennálló kártérítési felelőssége, munkájának sajátos jellegére figyelemmel csak a szándékos vagy a súlyosan gondatlan kötelezettségszegésből eredő károkra terjed ki. A felelősség megállapításának feltétele:

A bíró felelősségét, a kár bekövetkeztét és mértékét a munkáltatónak kell bizonyítania. A szándékos elkövetés esetén a bíró felelőssége korlátlan, míg súlyosan gondatlan károkozásnál a bíró háromhavi illetménye erejéig felel.

A bíró megőrzési felelőssége kiterjed minden visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel, jegyzék vagy elismervény alapján átvett dologra. Teljes anyagi felelősség terheli az olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította és e körülményre a bíró a munkáltató figyelmét előzetesen felhívta.

A fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Bjt. kimondja, hogy a fegyelmi vétség elkövetésével összefüggésben okozott kárért való felelősséget a fegyelmi eljárás keretében, a szolgálati bíróság bírálja el.

Egyéb kártérítési ügyekben a munkáltató határoz, amely ellen a jogorvoslatként bírói út áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A munkáltató kártérítési felelőssége

A munkáltató bíróval szemben fennálló, a bíró szolgálati viszonyával összefüggésben okozott kárért való felelőssége objektív, vétkességére tekintet nélküli, valamennyi kárért fennálló felelősség.

A munkáltató két esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja

A munkába járáshoz, illetve a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét a munkáltató megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha a bíró az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a munkáltató csak szándékos károkozása esetén felel.

A felelősség megállapíthatóságának feltétele, hogy a kár a szolgálati jogviszony fennállásával okozati összefüggésben következett be. Ezt a bírónak kell bizonyítania.

A munkáltató a fenti felelőssége alapján a bírónak

A Bjt. meghatározza a kár kiszámítására vonatkozó szabályokat és bizonyos feltételek fennállása esetén lehetőséget ad kártérítési járadék és általános kártérítés megállapítására is. Nem kell megtéríteni az olyan szolgáltatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén járnak, továbbá a költségtérítés címén kapott összeget.

A bíró a kártérítési igényét a munkáltatónál írásban érvényesíti.

A munkáltató az igény elismeréséről vagy elutasításáról 60 napon belül indokolt írásbeli választ ad. Amennyiben a munkáltató a kártérítési felelősségét elismeri, haladéktalanul intézkedik a kár megtérítése iránt.

Ha a munkáltató a kártérítési felelősségét nem vagy csak részben ismerte el, továbbá, ha a megtérített összeg a károsult szerint a sérelem teljes orvoslására nem elegendő, a károsult az igényét bíróság előtt érvényesítheti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.